Hợp đồng làm việc là gì? Những nội dung cần biết về các loại hợp đồng, nội dung và hình thức hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Hợp đồng làm việc là gì?

Theo khoản 5 Điều 3 Luật viên chức năm 2010, Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chính sách đãi ngộ, điều kiện kèm theo làm việc quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên .Như vậy, đối tượng người dùng ký kết hợp đồng làm việc gồm có người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và người được tuyển dụng làm viên chức .

2. Các loại hợp đồng làm việc

Theo khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, hợp đồng làm việc gồm 02 loại như sau:

– Hợp đồng làm việc xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng trong khoảng chừng thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng .Hợp đồng làm việc xác lập thời hạn vận dụng so với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức và người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả– Hợp đồng làm việc không xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực hiện hành của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác lập thời hạn vận dụng so với những trường hợp sau đây :+ Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 ;+ Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập khi cung ứng những điều kiện kèm theo ;+ Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .

3. Nội dung hợp đồng làm việc

Theo khoản 1 Điều 26 Luật viên chức, hợp đồng làm việc có những nội dung đa phần sau :– Tên, địa chỉ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;– Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng .

Trường hợp người được tuyển dụng là người dưới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng;

– Công việc hoặc trách nhiệm, vị trí việc làm và khu vực làm việc ;– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ;– Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện kèm theo chấm hết của hợp đồng làm việc ;– Tiền lương, tiền thưởng và chính sách đãi ngộ khác ( nếu có ) ;– Thời gian làm việc, thời hạn nghỉ ngơi ;– Chế độ tập sự ( nếu có ) ;– Điều kiện làm việc và những yếu tố tương quan đến bảo lãnh lao động ;– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ;– Hiệu lực của hợp đồng làm việc ;

– Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Hình thức hợp đồng làm việc

Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập với người được tuyển dụng làm viên chức và được lập thành ba bản, trong đó một bản giao cho viên chức .

Trên đây là nội dung bài viết Hợp đồng làm việc là gì theo quy định pháp luật?, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Xem thêm : Quyền đơn phương chấm hết hợp đồng làm việc của viên chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *