Các thành phần của kiểm soát nội bộ – Môi trường kiểm soát

A69. Môi trường kiểm soát gồm có những công dụng quản trị và quản trị, những quan điểm, nhận thức và hành vi của Ban quản trị và Ban Giám đốc tương quan đến kiểm soát nội bộ và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ so với hoạt động giải trí của đơn vị chức năng. Môi trường kiểm soát tạo nên đặc thù chung của một đơn vị chức năng, có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức của từng thành viên trong đơn vị chức năng về công tác làm việc kiểm soát .
A70. Để khám phá về môi trường kiểm soát của đơn vị chức năng, kiểm toán viên hoàn toàn có thể cần xem xét những yếu tố sau của môi trường kiểm soát :
( a ) Truyền đạt thông tin và nhu yếu thực thi tính chính trực và những giá trị đạo đức : Đây là những yếu tố then chốt tác động ảnh hưởng đến hiệu suất cao của việc phong cách thiết kế, quản lý và vận hành và giám sát những kiểm soát ;

(b) Cam kết về năng lực: Sự cân nhắc của Ban Giám đốc về các mức độ năng lực cần đáp ứng cho mỗi nhiệm vụ cụ thể, các kỹ năng và kiến thức cần thiết tương ứng;

( c ) Sự tham gia của Ban quản trị :
· Độc lập so với Ban Giám đốc đơn vị chức năng ;
· Có kinh nghiệm tay nghề và vị thế ;
· Mức độ tham gia của Ban quản trị, những thông tin Ban quản trị nhận được và sự xem xét kỹ lưỡng những hoạt động giải trí ;
· Tính hài hòa và hợp lý trong hành vi của Ban quản trị, gồm mức độ phức tạp của những câu hỏi đã được đặt ra và theo sát việc giải quyết và xử lý của Ban Giám đốc, và cách thao tác của Ban Giám đốc với truy thuế kiểm toán nội bộ và truy thuế kiểm toán độc lập .
( d ) Triết lý và phong thái điều hành quản lý của Ban Giám đốc :
· Cách thức đảm nhiệm và quản trị rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại ;
· Quan điểm và hành vi so với việc lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính ;
· Quan điểm so với việc giải quyết và xử lý thông tin, việc làm kế toán, và nhân sự .
( e ) Cơ cấu tổ chức triển khai : Khuôn khổ mà theo đó những hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát và soát xét nhằm mục đích đạt được tiềm năng .
( f ) Phân công quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm : Cách thức phân công quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm so với những hoạt động giải trí ; phương pháp thiết lập cấp bậc báo cáo giải trình và phê duyệt .

(g) Các chính sách và thông lệ về nhân sự: Các chính sách và thông lệ liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, định hướng, đào tạo, đánh giá, hướng dẫn, thăng tiến nhân viên, lương, thưởng và các biện pháp khắc phục sai sót.

Bằng chứng kiểm toán về các yếu tố của môi trường kiểm soát

A71. Các dẫn chứng truy thuế kiểm toán thích hợp về những yếu tố của môi trường kiểm soát hoàn toàn có thể được tích lũy bằng việc phối hợp thủ tục phỏng vấn và những thủ tục nhìn nhận rủi ro đáng tiếc khác, như xác nhận hiệu quả phỏng vấn qua quan sát hoặc kiểm tra tài liệu. Ví dụ, bằng việc phỏng vấn Ban Giám đốc và nhân viên cấp dưới, kiểm toán viên hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá được phương pháp Ban Giám đốc truyền đạt cho nhân viên cấp dưới quan điểm của họ về những thông lệ kinh doanh thương mại và hành vi đạo đức kinh doanh thương mại. Sau đó, kiểm toán viên sẽ xác lập xem những kiểm soát tương thích đã được triển khai hay chưa, bằng việc xem xét những yếu tố như, liệu Ban Giám đốc có bộ quy tắc đạo đức kinh doanh thương mại bằng văn bản không và họ có ứng xử theo bộ quy tắc đạo đức kinh doanh thương mại hay không .
Ảnh hưởng của môi trường kiểm soát đến việc nhìn nhận rủi ro đáng tiếc có sai sót trọng điểm
A72. Một số yếu tố của môi trường kiểm soát của đơn vị chức năng có tác động ảnh hưởng lớn đến việc nhìn nhận rủi ro đáng tiếc có sai sót trọng điểm. Ví dụ, Ban quản trị đơn vị chức năng sẽ có tác động ảnh hưởng đáng kể đến ý thức về công tác làm việc kiểm soát của đơn vị chức năng, vì một trong những trách nhiệm của Ban quản trị là cân đối những áp lực đè nén đặt ra so với Ban Giám đốc tương quan đến lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính mà những áp lực đè nén này hoàn toàn có thể phát sinh từ những nhu yếu thị trường và kế hoạch tiền lương. Hiệu quả của việc phong cách thiết kế môi trường kiểm soát tương quan đến sự tham gia của Ban quản trị chịu ảnh hưởng tác động bởi những yếu tố như :
· Sự độc lập của Ban quản trị so với Ban Giám đốc và năng lực nhìn nhận hoạt động giải trí của Ban Giám đốc ;
· Hiểu biết của Ban quản trị về những nhiệm vụ kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng ;
· Mức độ Ban quản trị nhìn nhận về tính tương thích của báo cáo giải trình kinh tế tài chính so với khuôn khổ về lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính được vận dụng .
A73. Một Hội đồng quản trị độc lập và tích cực hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến triết lý và tác phong thao tác của những thành viên Ban Giám đốc. Tuy nhiên, 1 số ít yếu tố khác của môi trường kiểm soát hoàn toàn có thể chỉ có hiệu suất cao hạn chế. Ví dụ, những chủ trương và thông lệ về nhân sự nhằm mục đích tuyển dụng những nhân sự kinh tế tài chính, kế toán và công nghệ thông tin có năng lượng hoàn toàn có thể làm giảm rủi ro đáng tiếc sai sót trong quy trình giải quyết và xử lý thông tin kinh tế tài chính nhưng không hề vô hiệu khuynh hướng Ban Giám đốc báo cáo giải trình doanh thu cao hơn trong thực tiễn .
A74. Sự sống sót của một môi trường kiểm soát thỏa đáng hoàn toàn có thể là một yếu tố tích cực khi kiểm toán viên nhìn nhận rủi ro đáng tiếc có sai sót trọng điểm. Tuy nhiên, một môi trường kiểm soát thỏa đáng hoàn toàn có thể giúp giảm rủi ro đáng tiếc do gian lận nhưng không hề ngăn ngừa trọn vẹn gian lận. Ngược lại, những khiếm khuyết trong môi trường kiểm soát hoàn toàn có thể làm giảm hiệu suất cao của những kiểm soát, nhất là so với gian lận. Ví dụ, việc Ban Giám đốc không sắp xếp đủ nguồn lực để giải quyết và xử lý những rủi ro đáng tiếc về bảo đảm an toàn công nghệ thông tin hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tác động bất lợi đến kiểm soát nội bộ, bằng cách được cho phép tạo ra những biến hóa không tương thích trong chương trình máy tính, biến hóa tài liệu hoặc giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch không đúng thẩm quyền. Theo Chuẩn mực truy thuế kiểm toán quốc tế số 330, môi trường kiểm soát cũng có tác động ảnh hưởng đến nội dung, lịch trình và khoanh vùng phạm vi của những thủ tục truy thuế kiểm toán tiếp theo. [ 11 ]
A75. Bản thân môi trường kiểm soát không hề tự ngăn ngừa hoặc tự phát hiện và sửa chữa thay thế một sai sót trọng điểm. Tuy nhiên, môi trường kiểm soát hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến nhìn nhận của kiểm toán viên về tính hữu hiệu của những kiểm soát khác ( ví dụ, việc giám sát những kiểm soát và sự quản lý và vận hành của những hoạt động giải trí kiểm soát đơn cử ) và do đó, tác động ảnh hưởng đến nhìn nhận của kiểm toán viên về rủi ro đáng tiếc có sai sót trọng điểm .

Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị nhỏ

A76. Môi trường kiểm soát trong đơn vị chức năng nhỏ thường độc lạ so với đơn vị chức năng lớn. Ví dụ, Ban quản trị trong đơn vị chức năng nhỏ hoàn toàn có thể không có thành viên độc lập hoặc từ bên ngoài đơn vị chức năng và công tác làm việc quản trị hoàn toàn có thể do chính chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc đơn vị chức năng tiếp đón, vì không có người chiếm hữu nào khác. Đặc điểm của môi trường kiểm soát cũng hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến tầm quan trọng của những kiểm soát khác, hoặc tác động ảnh hưởng đến việc không có những kiểm soát khác. Ví dụ, sự tham gia tích cực vào công tác làm việc quản trị đơn vị chức năng của một chủ sở hữu kiêm Giám đốc hoàn toàn có thể làm giảm năng lực xảy ra rủi ro đáng tiếc do thiếu sự phân loại nghĩa vụ và trách nhiệm trong đơn vị chức năng nhỏ, tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể làm ngày càng tăng những rủi ro đáng tiếc khác như rủi ro đáng tiếc những kiểm soát bị khống chế .

A77. Ngoài ra, bằng chứng kiểm toán về các yếu tố trong môi trường kiểm soát ở các đơn vị nhỏ có thể không thể hiện bằng văn bản, như việc truyền đạt thông tin giữa Ban Giám đốc và nhân viên có thể theo hình thức không chính thức nhưng vẫn hiệu quả. Ví dụ, một đơn vị nhỏ có thể không có bộ quy tắc đạo đức kinh doanh bằng văn bản nhưng thay vào đó, đơn vị xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính chính trực và hành vi đạo đức thông qua lời nói và tấm gương của Ban Giám đốc.

A78. Do vậy, khi khám phá về môi trường kiểm soát của đơn vị chức năng nhỏ, kiểm toán viên cần đặc biệt quan trọng chăm sóc đến quan điểm, nhận thức và hành vi của Ban Giám đốc hoặc của chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc đơn vị chức năng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *