Hiển thị mục trình đơn ngữ cảnh « Xóa » mà xóa thẳng không qua sọt rác

Show ‘Delete ‘ context menu entries which bypass the trashcan

KDE40. 1

Vậy còn ngữ cảnh nhìn như thế nào?

What about the visual context?

ted2019

Đây là lần đầu tiên thuật ngữ Mauer (bức tường) đã được sử dụng trong ngữ cảnh này.

It was the first time the term Mauer (wall) had been used in this context.

WikiMatrix

Chúng đưa ra các từ nhưng chúng không đưa ra bất cứ ngữ cảnh nào:

They show the word, but they don’t show any context.

QED

Menu ngữ cảnh có thể hiển thị dạng vòng tròn hoặc danh sách.

The context menus can appear either as circles or as lists.

support.google

Như vậy, định nghĩa về một lý thuyết cổ điển phụ thuộc vào ngữ cảnh.

As such, the definition of a classical theory depends on context.

WikiMatrix

Nó khác với việc sự dủng trò chơi trong ngữ cảnh kinh doanh.

It’s also different from using games in a business context.

QED

Rồi, tất nhiên, mình phải dùng nó trong ngữ cảnh, hoặc mình chắc chắn sẽ quên nó.”

Then, of course, I must use it in context, or I will certainly forget it.””

Literature

Điều này có thể hữu ích cho việc sử dụng lại thẻ trong nhiều ngữ cảnh.

This can be helpful for tag reuse in multiple contexts.

support.google

Bạn cũng có thể chọn các cài đặt điều hướng từ menu ngữ cảnh cục bộ trong TalkBack:

You can also choose navigation settings from the TalkBack local context menu:

support.google

Macro này không hoạt động trong ngữ cảnh quảng cáo VAST.

This macro does not work in the context of VAST creatives.

support.google

Nghiên cứu về nghĩa trong ngữ cảnh và những ảnh hưởng của ngữ cảnh đó tới thông điệp.

The study of the meaning in context, and the influence that a given context can have on the message.

WikiMatrix

Các thuật ngữ “nhà cung cấp” và “nhà sản xuất” được coi là tương đương trong ngữ cảnh.

The terms “vendor” and “producer” are considered equivalent in the context.

WikiMatrix

Rất nhiều từ bị thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Many of our words change depending on the context.

OpenSubtitles2018. v3

Cuối cùng, chúng ta có giao tiếp theo ngữ cảnh.

Finally, we have contextual communication .

QED

Menu ngữ cảnh chung bao gồm các tùy chọn sau:

The global context menu includes the following options:

support.google

Để sử dụng menu ngữ cảnh chung, làm theo các bước sau:

To use the global context menu, follow these steps:

support.google

Tìm hiểu về Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, Được cá nhân hóa và Vị trí.

Learn about Contextual, Personalized, and Placement targeting .

support.google

Hiện mục trình đơn ngữ cảnh « Xoá bỏ » mà đi qua Sọt Rác

Show ‘Delete ‘ context menu entries which bypass the trashcan

KDE40. 1

Ngữ cảnh là yếu tố quan trọng.

Context is key.

support.google

Đoạn hiển thị từ lạ theo ngữ cảnh

Text excerpt showing the unknown word in its context

KDE40. 1

Và AfriGadget là một trang blog nói về công nghệ qua ngữ cảnh ở Africa.

And AfriGadget is a blog that looks at technology in an Africa context.

QED

Nhưng đó là xét từ khía cạnh ngữ cảnh nói.

But that’s looking at the speech context.

ted2019

Kết quả hiển thị sở thích tìm kiếm cho cụm từ đó trong ngữ cảnh tương tự.

The results show the search interest for that term in a similar context.

support.google

Hãy tìm hiểu thêm về menu ngữ cảnh chung và cục bộ.

Learn more about the global and local context menus.

support.google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.