Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” nhuận “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ nhuận, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nhuận trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Nhuận Nhuận Ông quản bến đò nơi ông quản đò làm việc.

2. Lợi nhuận ròng = doanh thu bán hàng – tổng chi phí Lợi nhuận ròng là thước đo lợi nhuận cơ bản của liên doanh.

3. Từ đó có thuật ngữ ngày nhuận cho ngày 24 tháng 2 trong năm nhuận.

4. Loại đối tác lợi nhuận

5. Giá thầu nhóm lợi nhuận

6. Ai cũng có lợi nhuận.

7. Quyên sinh nhưng có lợi nhuận.

8. Lợi nhuận kinh doanh. ( Operating profit )

9. Với tiền nhuận bút của anh…

10. ” Phunsuk và Fujiyashi “, chia lợi nhuận

11. Lợi nhuận hoạt động = tổng lợi nhuận – tổng chi phí hoạt động Thu nhập ròng (hoặc lợi nhuận ròng) = lợi nhuận hoạt động – thuế – lãi (Lưu ý: Chi phí bán hàng được tính khác nhau đối với doanh nghiệp bán hàng so với nhà sản xuất.)

12. Nhược điểm thứ ba là lợi nhuận.

13. Hãy quay lại bản đồ lợi nhuận.

14. Bạn vẫn có thể có lợi nhuận.

15. Lợi nhuận kiếm được sẽ nhiều đấy

16. Họ làm thế để kiếm lợi nhuận.

17. Chúng ta có thể chia lợi nhuận.

18. Thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) EV/EBITDA Lợi nhuận gộp Thu nhập ròng Lợi nhuận ròng Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Tỷ số P/E Doanh thu ^ “EBITDA – Financial Glossary”.

19. Tôi không thích chia sẻ lợi nhuận.

20. Mùa giải 2014–15, Arsenal thu về khoản lợi nhuận 344,5 triệu Bảng, với lợi nhuận trước thuế 24,7 triệu Bảng.

21. Hãy hoàn thành các bước sau để thêm đối tác lợi nhuận của bên thứ ba vào nhóm lợi nhuận:

22. Đưa ra sắc thuế mới đánh trên tổng lợi nhuận của ngân hàng (chứ không phải là lợi nhuận thực).

23. Bạn có thể thêm tối đa 10 đối tác lợi nhuận của bên thứ ba vào một nhóm lợi nhuận, bao gồm cả đối tác lợi nhuận trong Đấu thầu trao đổi và đối tác lợi nhuận trong dàn xếp trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

24. Thiếu tiềm năng lợi nhuận rõ ràng.

25. Địa chỉ của tổ chức phi lợi nhuận

26. Giá cả và lợi nhuận mới ra tiền.

27. Tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu là 10%.

28. Doanh số cạn kiệt. Không còn nhuận bút,

29. Nước dừa là thuốc nhuận tràng tự nhiên.

30. Đó là lợi nhuận thực tế, và bao gồm các chi phí hoạt động được loại trừ khỏi lợi nhuận gộp.

31. Một lần nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trực tiếp trong giá bán.

32. Chúng tôi sẽ cho anh 30% lợi nhuận.

33. Nước dừa là thuốc nhuận tràng tự nhiên

34. Lợi nhuận được chia theo số tiền mua.

35. Chúng tôi muốn duy trì phi lợi nhuận.

36. Số đăng ký tổ chức phi lợi nhuận

37. Công ty Văn hóa Tổng hợp Phú Nhuận.

38. Một phù thủy lợi nhuận trên phố Wall?

39. Chúng ta có cùng biên lợi nhuận không?

40. Lý Văn Phức chỉ là người nhuận sắc .

41. Bị Chưởng cơ Nguyễn Phước Nhuận tố giác.

42. Doanh thu ước tính của nhóm lợi nhuận

43. Chúng tôi cũng dùng sorbitol để nhuận tràng.

44. Tháng thêm vào được gọi là tháng nhuận.

45. Tại Mỹ, lợi nhuận ròng thường được kết hợp với thu nhập ròng hoặc lợi nhuận sau thuế (xem bảng bên dưới).

46. Phản hồi thành công tới nhóm lợi nhuận

47. Nghĩa là 750, 000 $ lợi nhuận mỗi ngày.

48. Ngoài ra, natto chứa enzyme giúp nhuận tràng.

49. Nó cũng là một loại chất nhuận tràng.

50. Nhưng lợi nhuận đó chính là phép màu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.