Tuần Tên bài Tiết trang Làm quen Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập 1- 2 Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe 3 – 4 Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm 11 – 12 1 Bài 1: A a 13 – 14 Bài 2: B b 15 – 16 Bài 3: B b / 17 – 18 Bài 4: E e Ê ê 19 – 20 Bài 5: Ôn tập và kể chuyện 21 – 22 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 23 – 24 2 Bài 6: O o ? 25 – 26 Bài 7: Ô ô 27 – 28 Bài 8: D d Đ d 29 – 30 Bài 9: Ơ ơ 31 – 32 Bài 10: Ôn tập và kể chuyện 33 – 34 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 35 – 36 3 Bài 11: I I K k 37 – 38 Bài 12: H h L l 39 – 40 Bài 13: U u Ư ư 41 – 42 Bài 14: Ch ch Kh kh 43 – 44 Bài 15: Ôn tập và kể chuyện 45 – 46 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 47 – 48 4 Bài 16: M m N n 49 – 50 Bài 17: G g Gi gi 51 – 52 Bài 18: Gh gh Nh nh 53 – 54 Bài 19: Ng ng Ngh ngh 55 – 56 Bài 20: Ôn tập và kể chuyện 57- 58 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 59 – 60 5 Bài 21: R r S s 61 – 62 Bài 22: T t Tr tr 63 – 64 Bài 23: Th th ia 65 – 66 Bài 24: ua ưa 67 – 68 Bài 25: Ôn tập và kể chuyện 69 – 70 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 71 – 72 6 Bài 26: Ph ph Qu qu 73 – 74 Bài 27: V v X x 75 – 76 Bài 28: Y y 77 -78 Bài 29: Luyện tập chính tả 79 – 80 Bài 30: Ôn tập và kể chuyện 81 – 82 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 83 – 84 7 Bài 31: an ăn ân 85 – 86 Bài 32: on ôn ơn 87 – 88 Bài 33: en ên in un 89 – 90 Bài 34: am ăm âm 91 – 92 Bài 35: Ôn tập và kể chuyện 93 – 94 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 95 – 96 8 Bài 36: om ôm ơm 97 – 98 Bài 37: em êm im um 99 – 100 Bài 38: ai ay ây 101 – 102 Bài 39: oi ôi ơi 103 – 104 Bài 40: Ôn tập và kể chuyện 105 – 106 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 107 – 108 9 Bài 41: ui ưi 109 – 110 Bài 42: ao eo 111 – 112 Bài 43: au âu êu 113 – 114 Bài 44: iu ưu 115 – 116 Bài 45: Ôn tập và kể chuyện 117 -118 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 119 -120 10 Bài 46: ac ăc âc 121 – 122 Bài 47: oc ôc uc ưc 123 -124 Bài 48: at ăt ât 125 – 126 Bài 49: ot ôt ơt 127 – 128 Bài 50: Ôn tập và kể chuyện 129 – 130 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 131 – 132 11 Bài 51: et êt it 133 – 134 Bài 52: ut ưt 135 – 136 Bài 53: ap ăp âp 137 – 138 Bài 54: op ôp ơp 139 – 140 Bài 55: Ôn tập và kể chuyện 141 – 142 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 143 – 144 12 Bài 56: ep êp ip up 145 – 146 Bài 57: anh ênh inh 147 – 148 Bài 58: ach êch ich 149 – 150 Bài 59: ang ăng âng 151 – 152 Bài 60: Ôn tập và kể chuyện 153 – 154 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 155 – 156 13 Bài 61: ong ông ung ưng 157 – 158 Bài 62: iêc iên iêp 159 – 160 Bài 63: iêng iêm iêp 161 – 162 Bài 64: iêt iêu yêu 163 -164 Bài 65: Ôn tập và kể chuyện 165 – 166 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 167 – 168 14 Bài 66: uôt uôm 169 – 170 Bài 67: uôc uôt 171 – 172 Bài 68: uôn uông 173 – 174 Bài 69: ươi ươu 175 – 176 Bài 70: Ôn tập và kể chuyện 177 – 178 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 179 – 180 15 Bài 71: ươc ươt 181 – 182 Bài 72: ươm ươp 183 – 184 Bài 73: ươn ương 185 – 186 Bài 74: oa oe 187 – 188 Bài 75: Ôn tập và kể chuyện 189 – 190 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 191 -192 16 Bài 76: oan oăn oat oăt 193 – 194 Bài 77: oai uê uy 195 -196 Bài 78: uân uât 197 – 198 Bài 79: uyên uyêt 199 – 200 Bài 80: Ôn tập và kể chuyện 201- 202 Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 203-204 17 Bài 81: Ôn tập 205 – 206 Bài 82: Ôn tập 207-208 Bài 83: Ôn tập 209 -210 Đánh giá cuối kì 211-212213-214 Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) 215 – 216

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.