Saulo đọc một đoạn trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Saulo started to read a paragraph from the book What Does the Bible Really Teach?

jw2019

15 phút: “Sách Kinh Thánh dạy— Công cụ chính để hướng dẫn học hỏi”.

15 min: “The Bible Teach Book —Our Primary Bible Study Aid.”

jw2019

Chẳng hạn, hãy xem mục lục của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

Consider, for example, the table of contents in the study publication What Does the Bible Really Teach?

jw2019

▪ Bài “Vui thích học sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?”

▪ The article on page 6 entitled “Enjoy Our Study of What Does the Bible Really Teach?”

jw2019

Lời trình bày đề nghị cho sách Kinh Thánh —Lời Đức Chúa Trời hay lời loài người?

Presentations for Draw Close to Jehovah

jw2019

25 phút: Cách mời nhận sách Kinh Thánh dạy.

25 min: How to Offer the Bible Teach Book.

jw2019

Để biết thêm thông tin, xin xem chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

For more information, see chapter 7 of the book What Does the Bible Really Teach?

jw2019

CÁC SÁCH KINH THÁNH ĐƯỢC VIẾT TRONG THỜI GIAN NÀY:

BIBLE BOOKS FROM THIS PERIOD:

jw2019

Những thay đổi trong chính sách kinh tế đã có ảnh hưởng đến những đặc thù tội phạm.

The changes in economic policy had influence in the characteristics of criminality.

WikiMatrix

Để biết thêm thông tin, xem chương 17 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

For more information, see chapter 17 of the book What Does the Bible Really Teach?

jw2019

3 Chắc chắn chúng ta biết nhiều người sẽ được lợi ích từ sách Kinh Thánh dạy.

3 No doubt all of us know many people who would benefit from studying the Bible Teach book.

jw2019

Để biết thêm thông tin, xin xem chương 3 và chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?

For more information, see chapters 3 and 7 of the book What Does the Bible Really Teach?

jw2019

• Tại sao sách Kinh Thánh dạy rất hữu hiệu trong thánh chức?

• Why is the Bible Teach book effective in our ministry?

jw2019

Đây là cuốn sách kinh dị nhất.

This is the scariest book ever.

OpenSubtitles2018. v3

(Cũng có thể dùng chương 1 của sách Kinh Thánh dạy, bắt đầu từ đoạn 6).

(It may even be possible to use chapter 1 of the Bible Teach book, starting with paragraph 6.)

jw2019

CÁC SÁCH KINH THÁNH ĐƯỢC VIẾT Ở

BIBLE BOOKS WERE WRITTEN IN

jw2019

Tuy nhiên, phần lớn người ta không có các cuộn sách Kinh Thánh.

Still, those who owned scrolls of the Holy Scriptures were privileged.

jw2019

Nếu chủ nhà không nhận sách Kinh Thánh dạy thì sao?

What if the householder does not accept the Bible Teach book?

jw2019

Nếu chủ nhà không nhận sách Kinh Thánh dạy, chúng ta nên làm gì?

What should we do if the householder does not accept the Bible Teach book?

jw2019

Sử dụng hữu hiệu các đặc điểm của sách Kinh Thánh dạy

Use Features of the Bible Teach Book Effectively

jw2019

Ecclesiastes là một cuốn sách Kinh Thánh được viết vào khoảng năm 500 hoặc 600 năm trước công nguyên

Ecclesiastes was a book of the Bible written in — when was that written — around 500 BC or 600 BC .

QED

Để biết thêm thông tin, xin xem chương 14 của sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?.

For more information, see chapter 14 of the book What Does the Bible Really Teach?

jw2019

Đức Giê-hô-va hướng dẫn Giê-rê-mi viết sách Kinh Thánh mang tên ông.

Jehovah inspired Jeremiah to write the book of the Bible called by his name.

jw2019

12 Người trẻ cũng có thể dùng sách Kinh Thánh dạy để giúp người khác.

12 Young people can help others by using the Bible Teach book.

jw2019

Triều Tiên thi hành chính sách kinh tế “Songun”, nghĩa đen là “quân sự trước tiên”.

North Korea follows Songun, or “military-first” policy.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *