4 Điều gì sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho những sự kiện sắp diễn ra?

4 What will help us to prepare for the events that lie immediately ahead of us?

jw2019

Đến năm 2006, có vẻ như việc chỉ định thành lập một vườn quốc gia mới sắp diễn ra.

In 2006 it appeared that the designation of the national park was imminent.

WikiMatrix

Phiên xét xử của người sắp diễn ra rồi.

The trial will be getting under way soon.

OpenSubtitles2018. v3

Sắp diễn ra rồi.

It’s going to happen.

OpenSubtitles2018. v3

5 Lúc bấy giờ một trận đụng độ quyết liệt sắp diễn ra.

5 A decisive showdown was now shaping up.

jw2019

Có một chuyện nguy hiểm sắp diễn ra.

Something very dangerous is about to happen.

OpenSubtitles2018. v3

Đức Chúa Trời báo trước rằng những thay đổi to lớn sắp diễn ra trên toàn cầu.

God has announced that huge worldwide changes will come soon.

jw2019

b) Trận chiến sắp diễn ra sẽ có kết quả là gì?

(b) What will be the outcome of the battle that is to be fought?

jw2019

Và tôi nghĩ nó sắp diễn ra trong ngành kinh doanh giải trí.

And I think this is beginning to happen in the entertainment business.

ted2019

Đối với trận đấu sắp diễn ra, chữ a cho biết có một bài viết về trận đấu.

For upcoming matches, an “a” indicates there is an article about the match.

WikiMatrix

Chiến tranh sắp diễn ra.

War going on.

OpenSubtitles2018. v3

Một cuộc tấn công thành phố sắp diễn ra.

A citywide attack is imminent.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi tin nó sắp diễn ra.

And I believe this is coming .

QED

Khiến ta có cảm giác như nó sắp diễn ra?

To feel like it’s about to go down?

OpenSubtitles2018. v3

Phiên xét xử sắp diễn ra rồi.

The trial will begin shortly.

OpenSubtitles2018. v3

Những tảng băng vỡ này là điềm báo cho những gì sắp diễn ra.

These icefalls are an ominous sign of what is about to happen… a rupture deep within the glacier.

OpenSubtitles2018. v3

Đi nào. Cuộc họp thượng đỉnh Liên hợp quốc sắp diễn ra.

Come, the UN summit is approaching.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là điều sắp diễn ra—với sự can thiệp của Đức Chúa Trời.

That is shortly to take place—at God’s hand.

jw2019

(b) Những thay đổi lớn nào sắp diễn ra trên toàn cầu?

(b) What dramatic changes will soon affect the entire earth?

jw2019

cuộc thi sắp diễn ra rồi.

You know, the competition’s coming up.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là lịch cho những gì sắp diễn ra.

Here’s a schedule.

OpenSubtitles2018. v3

Đến lúc sắp diễn ra đại hội kế tiếp, thì quyển tạp chí của tôi đã được tận dụng.

By the time the next conference rolls around, my magazine is well used.

LDS

Từ lâu rồi, chúng ta lo lắng về một viễn cảnh như ác mộng về những gì sắp diễn ra

For too long, we have peddled a nightmarish vision of what’s going to happen .

QED

Và tôi luôn chờ đợi, trong háo hức và hồi hộp, về âm thanh, về những gì sắp diễn ra.

And I’m always waiting in eager nervous anticipation around sound, about what’s to come next.

ted2019

Nhóm này trở thành trinh sát truyền thông xã hội và chăm chú chờ đợi những gì sắp diễn ra tiếp theo.

This group becomes the social media scouts and watches for what is next.

Literature

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *