GNO – Tự lực và tha lực tuy là hai khái niệm khác nhau nhưng không đối nghịch nhau, và hai yếu tố này không hề thiếu trong tiến trình tu tập của một người con Phật .

Khái niệm tự lực và tha lực

Tự lực là chỉ cho sự nỗ lực của chính bản thân mình nhằm mục đích đạt được mục tiêu hay điều gì đó. Ví dụ trong học tập, nếu ta nỗ lực cần mẫn thì hoàn toàn có thể đạt được thành tích tốt trong thi tuyển. Tha lực là chỉ cho sự ảnh hưởng tác động của yếu tố bên ngoài đến tự thân, và tùy theo mức độ của sự tác động ảnh hưởng mà bản thân ta chịu sự tác động ảnh hưởng nặng hay nhẹ. Ví dụ nếu ở trong một thiên nhiên và môi trường giáo dục tốt thì tri thức, nhân cách đạo đức … của tất cả chúng ta dễ tăng trưởng theo chiều hướng tích cực.

Trong Phật giáo, tự lực và tha lực thường được nhắc đến. Thoạt đầu ta cứ nghĩ đây là hai khái niệm hoàn toàn đối lập và không liên quan gì với nhau, nhưng sự thật chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Phật giáo Nguyên thủy đề cao vai trò tự lực

Trong Phật giáo Nguyên thủy, niềm tin tự lực được bộc lộ qua câu “ Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi ”. Lời dạy này nhằm mục đích khuyến khích hàng đệ tử phải nỗ lực tu tập, tự chuyển hóa chính mình, nương theo Chánh pháp để đạt giải thoát : “ Vậy này Ᾱnanda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình lệ thuộc chính mình, chớ phụ thuộc một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ phụ thuộc, chớ lệ thuộc một điều gì khác ” ( 1 ). Lời di huấn này của Đức Thế Tôn chứng minh và khẳng định niềm tin tự nỗ lực và tự giác ngộ. Hàng đệ tử Phật cần phải tự mình soi sáng cho chính mình bằng cách phụ thuộc Chánh pháp. Chỉ bằng việc dùng Chánh pháp để tu tập mới hoàn toàn có thể đạt được tuệ giác, thấy được nguyên do của khổ đau, đó là do nghiệp : “ Này những Tỷ-kheo, những chúng sinh là chủ của nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp, là sinh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ phụ thuộc của nghiệp. Phàm làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy ” ( 2 ).

Tự lực và tha lực trong Phật giáo Đại thừa

Nếu Phật giáo Nguyên thủy tôn vinh niềm tin tự lực thì đến tiến trình Phật giáo Đại thừa lại Open thêm yếu tố tha lực, tức phải nhờ sức mạnh bên ngoài trợ duyên mới hoàn toàn có thể đạt được giải thoát. Tịnh Độ tông ( 3 ) là tông phái nhấn mạnh vấn đề niềm tin tha lực, tức lệ thuộc vào hạnh nguyện độ sinh của Đức Phật A Di Đà để được vãng sinh về quốc độ của Ngài. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy : “ Xá Lợi Phất ! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tinh thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực lạc của Đức Phật A Di Đà ” ( 4 ). Theo Tịnh Độ tông, một người cho dù thiện hay ác, tốt hay xấu, nếu đặt niềm tin tuyệt đối và hết lòng trì niệm thương hiệu của Đức Phật A Di Đà thì hoàn toàn có thể sinh về quốc tế Cực lạc. Trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm Phổ môn, yếu tố tha lực cũng được nói đến : “ Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ-tát. Thiện nam tử ! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu những sự khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ-tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ-tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát ” ( 5 ). Tương tự như vậy, những bản kinh Đại thừa khác như kinh Dược Sư ( Mười hai lời nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương ), kinh Địa Tạng ( Nguyện lực cứu khổ âm ti của Địa Tạng Vương Bồ-tát ), kinh Phổ Hiền hạnh nguyện ( Mười hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ-tát ) v.v… cũng đề cập đến yếu tố tha lực.

Dung hòa yếu tố tự lực và tha lực

Về mặt tu tập giải thoát, Phật giáo Nguyên thủy nhấn mạnh vấn đề yếu tố tự lực, còn Phật giáo Đại thừa bổ trợ thêm yếu tố tha lực. Tuy nhiên nếu cho rằng Phật giáo Nguyên thủy chỉ dựa vào tự lực để đạt giải thoát còn Phật giáo Đại thừa dựa nhiều vào tha lực thì điều này hoàn toàn có thể không đúng chuẩn. Chúng ta biết rằng, nếu không có bậc Đạo Sư chỉ dạy thì tất cả chúng ta không hề có được giải pháp tu tập đúng đắn. Và việc lệ thuộc vào những lời dạy của Đức Phật hoàn toàn có thể được xem là một hình thức của phụ thuộc vào tha lực. Hẳn nhiên ở đây việc phụ thuộc vào lời dạy của Đức Phật chỉ là phương tiện đi lại, còn việc đạt được giải thoát hay không là do sự tu tập của mỗi người. Cũng vậy, nếu xem việc đạt được giải thoát trong Tịnh Độ tông là trọn vẹn dựa vào tha lực thì cũng là sai lầm đáng tiếc. Trong kinh A Di Đà có nói rằng, nếu chúng sinh nào có lòng lành, nghe đến thương hiệu và hết lòng thọ trì thương hiệu Ngài từ một ngày đến bảy ngày thì khi mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về quốc tế Cực lạc. Ở đây ta thấy để vãng sinh về quốc tế Cực lạc, một người phải cần đến cả yếu tố tự lực và tha lực. Bản nguyện độ tổng thể chúng sinh của Phật đó là tha lực, nhưng chúng sinh đó muốn được sinh về cõi Tịnh độ thì thứ nhất phải có rất đầy đủ thiện căn ( 6 ) và hết lòng trì niệm thương hiệu Phật đến “ nhất tâm bất loạn ”. Tinh thần này cũng được bộc lộ nơi hạnh nguyện đại bi cứu khổ của Bồ-tát Quán Thế Âm. Nếu có vô lượng chúng sinh chịu trăm điều khổ não nghe được thương hiệu Quán Thế Âm và hết lòng trì niệm thương hiệu thì Ngài sẽ quán sát âm thanh đó, liền đến cứu khổ khiến cho họ được an nhàn, giải thoát. Tha lực là đại nguyện của Bồ-tát còn tự lực là sự “ nhất tâm xưng danh ” của chúng sinh, tức tha lực chỉ phát sinh khi có yếu tố tự lực. Trong Phật giáo Đại thừa, có 1 số ít tông phái chú trọng vào tự lực, ví dụ điển hình như Thiền tông. Về mặt này, Thiền tông và Phật giáo Nguyên thủy khá giống nhau, tức không ỷ lại vào yếu tố bên ngoài mà dựa vào nỗ lực tu tập của chính bản thân để được chứng ngộ. Nếu Đức Phật là bậc Đạo Sư tự tìm thấy con đường giải thoát và tự giác ngộ cho mình : “ Như Lai, Ứng cúng, Đẳng Chánh giác chưa từng nghe pháp nhưng hoàn toàn có thể tự mình giác ngộ Pháp, tự thông đạt Vô thượng Bồ-đề, rồi để giác ngộ cho hàng Thanh văn trong đời vị lai mà thuyết pháp ” ( 7 ), thì còn lại toàn bộ tất cả chúng ta đều phải nhờ vào yếu tố tha lực trong bước đường tu tập, như phải nương vào Phật pháp, vào thầy tổ, bạn hữu v.v… Những điều đó còn được gọi là yếu tố trợ duyên. Sự tu tập cũng như đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta đều không ra ngoài quy luật nhân duyên, đều có sự ảnh hưởng tác động và chi phối lẫn nhau. Cho nên việc tự nỗ lực tu tập có khi chưa đủ mà còn phải cần đến những nhân duyên tương hỗ mới hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Như vậy, tự lực và tha lực tuy là hai khái niệm khác nhau nhưng không đối nghịch nhau, và hai yếu tố này không hề thiếu trong tiến trình tu tập của một người con Phật. Dù cho đặt nặng yếu tố nỗ lực tự thân thì trong bước đường tu tập ta không hẳn trọn vẹn không nương vào tha lực. Còn nếu chỉ lệ thuộc vào tha lực mà không chịu tu tập thì đó là mê tín dị đoan, tà kiến, không đúng với tinh thần Phật pháp.

Thích Thiện Đức

___________________________________________ ( 1 ) Kinh Tương ưng bộ, tập V, chương III, phẩm Ambapāli, Thích Minh Châu ( dịch ), NXB.Tôn Giáo, TP.HN, tr. 567. ( 2 ) Kinh Tăng chi bộ, tập II, chương Mười, phẩm Thân do nghiệp sinh, Thích Minh Châu ( dịch ), NXB.Tôn Giáo, TP.HN, tr. 730. ( 3 ) Tham khảo thêm Tinh hoa triết học Phật giáo ( 2019 ), Junjiro Takakusu, Tuệ Sỹ ( dịch và chú ), NXB.Hồng Đức, TP.HN, tr. 253 – 266. ( 4 ) Thích Trí Tịnh ( 2012 ), kinh Nhựt tụng, kinh A Di Đà, NXB.Tôn Giáo, TP.HN, tr. 60. ( 5 ) Thích Trí Tịnh ( dịch ) ( 2011 ), kinh Diệu pháp liên hoa, Nxb. Tôn Giáo, Thành Phố Hà Nội, tr. 244. ( 6 ) Tức không tham, không sân, không si. ( 7 ) Tiểu tạng kinh ( 2019 ), Tạp A-hàm, cuốn I, kinh 66 Quán, Thích Đức Thắng ( dịch ), Tuệ Sỹ ( hiệu chỉnh và chú thích ), NXB.Hồng Đức, Thành Phố Hà Nội, tr. 145.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Viện Nghiên cứu Phật học Nước Ta ( 2018 ), kinh Tương ưng bộ, tập II, Thích Minh Châu ( dịch ), NXB.Tôn Giáo, TP. Hà Nội. Viện Nghiên Cứu Phật Học Nước Ta ( 2018 ), kinh Tăng chi bộ, tập II, Thích Minh Châu ( dịch ), NXB.Tôn Giáo, TP. Hà Nội. Viện Nghiên Cứu Phật Học Nước Ta ( 2018 ), kinh Tiểu bộ, tập I, Thích Minh Châu ( dịch ), NXB.Tôn Giáo, TP. Hà Nội. Thích Minh Châu ( dịch ) ( năm nay ), Kinh Pháp cú, Phẩm Phật-đà, kệ 183, NXB.Phương Đông, Hồ Chí Minh. Tiểu Tạng Kinh ( 2019 ), Tạp A-hàm, cuốn I, Thích Đức Thắng ( dịch ), Tuệ Sỹ ( hiệu chỉnh và chú thích ), NXB.Hồng Đức, Thành Phố Hà Nội.

Tiểu tạng kinh (2019), Trung A-hàm, cuốn I, phẩm 2, kinh Tư, Tuệ Sỹ (dịch và chú), NXB.Hồng Đức, Hà Nội.

Thích Trí Tịnh ( dịch ) ( 2012 ), kinh Nhật tụng, kinh A Di Đà, NXB.Tôn Giáo, Thành Phố Hà Nội. Thích Trí Tịnh ( dịch ) ( 2011 ), kinh Diệu pháp liên hoa, NXB.Tôn Giáo, Thành Phố Hà Nội. Kimura Taiken ( 2012 ), Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận, Thích Quảng Độ ( dịch ), NXB.Tôn Giáo, Thành Phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *