Nhiều người Syria theo Thiên chúa giáo thuộc một tầng lớp kinh tế-xã hội cao.

Many Christian Syrians belong to a high socio-economic class.

WikiMatrix

Nhà thờ Thiên Chúa giáo cổ xưa nhất ở Rome.

The oldest Catholic church in Rome.

OpenSubtitles2018. v3

Khoảng năm 356 TCN (CE), nó đã được chuyển sang Thiên chúa giáo bởi Frumentius.

Around 356 CE, its ruler was converted to Christianity by Frumentius.

WikiMatrix

Đây cũng là một trung tâm từ thời Thiên chúa giáo từ sớm.

It was also an important center of early Christianity in Sweden.

WikiMatrix

“Có lần băng Ku Klux truy đuổi mấy người Thiên chúa giáo.”

“””Ku Klux got after some Catholics one time.”””

Literature

Theo Thiên chúa giáo, tự sát là một tội, thưa bá tước.

Suicide is a sin in the eyes of the Church, Baron.

OpenSubtitles2018. v3

Tín điều Thiên Chúa Giáo có mười điều răn.

The Christian faith has ten commandments.

OpenSubtitles2018. v3

Lũ cặn bã Thiên Chúa giáo!

Catholic scum!

OpenSubtitles2018. v3

Và cô, cô cũng là người Thiên Chúa giáo như chúng tôi vậy.

And you, you are as Christian as we are!

OpenSubtitles2018. v3

Nếu không thì chỉ toàn những nước theo Thiên chúa giáo thôi.

Otherwise it was only Christian countries.

QED

Anh là một người sùng đạo Thiên Chúa giáo.

He was a committed Christian.

ted2019

Ông ấy biết tôi thực sự muốn đi theo Thiên chúa giáo.

He knew I had my heart set on joining the Church.

OpenSubtitles2018. v3

Linh mục cuối cùng chưa từng thừa nhận Thượng Đế của Thiên Chúa giáo.

The last priest never acknowledged the Christian God, not by word or symbol.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng không muốn bất hòa mãi ở đây giữa chúng ta và bọn Thiên Chúa giáo

And I do not want there to be endless conflict between us and the Christians.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng tương tự với cây của Thiên Chúa giáo.

It is the same with the tree of Christianity.

OpenSubtitles2018. v3

Người Thiên chúa giáo vẫn là người Thiên chúa giáo và người Cộng sản đều chết rồi.

The Catholic remains a Catholic and the Communist is equally dead.

Literature

Những thần dân Thiên Chúa giáo khẩn cầu ngài, bao gồm cả những lãnh chúa Thiên Chúa giáo.

Your Catholic subjects implore you, including your Catholic lords.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên cùng lúc các nhà thờ thường biến Thiên chúa giáo thành một “môn khoa học”.

Yet at the same time churches often make Christianity “a matter of course”.

WikiMatrix

” giả vờ là người Thiên Chúa giáo. ”

” Let’s pretend we’re Catholic. “

OpenSubtitles2018. v3

Thiên chúa giáo,

Christian,

QED

Một người Thiên Chúa giáo đấy!

A Christian!

OpenSubtitles2018. v3

Chủ nghĩa thống nhất Thiên Chúa giáo và lập trường đạo đức

Ecumenism and Moral Standing

jw2019

“Có lần băng Ku Klux truy đuổi mấy người Thiên chúa giáo.”

“Ku Klux got after some Catholics one time.”

Literature

Một trong các điều khoản của sự đầu hàng là Guthrum chuyển đổi sang Thiên Chúa giáo.

One of the terms of the surrender was that Guthrum convert to Christianity.

WikiMatrix

Nhà thờ Thiên Chúa Giáo thu về 97 tỉ đô la năm ngoái theo như Tạp Chí Wall Street.

The Catholic Church pulled in 97 billion dollars last year according to the Wall Street Journal.

ted2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *