I. Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh

? Để xác định giọng của bản nhạc cần dựa vào yếu tố nào?

? Hóa biểu là gì ?? Lấy ví dụ về 1 số ít bài hát có hóa biểu

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc 8 tiết 10: Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc: TĐN số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ MÔN : ÂM NHẠC – LỚP 8BG iáo viên thực thi : Bïi ThÞ H » ng ? Em hãy cho biết đó là nhạc của bài hát nào ? Do ai sáng tác ? Bài hát “ Tuổi hồng ” nhạc và lời Trương Quang Lục. – Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iÕt 10I. Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh ? Để xác lập giọng của bản nhạc cần dựa vào yếu tố nào ? ? Hóa biểu là gì ? ? Lấy ví dụ về 1 số ít bài hát có hóa biểu – Dựa vào hóa biểu và nốt kết thúc bài. – Là những dấu thăng hoặc dấu giáng nằm ở đầu khuông nhạc. – Hò kéo pháo, Tuổi hồng, Bóng cây Kơ-nia, Quốc tế ca. .. Mì mi mí mi mì ø. .. – Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iÕt 10I. Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh1. Giọng song songĐịnh nghĩa : Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chung hóa biểu. Ví dụ 1 : Giọng Đô trưởng và giọng La thứ là hai giọng gì ? Vì sao ? Là hai giọng song song vì trên hóa biểu không có dấu thăng, dấu giáng. Ví dụ 2 : Giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ là hai giọng gì ? Vì sao ? Là hai giọng song song vì trên hóa biểu đều có dấu Si giáng. – Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iÕt 10I. Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh1. Giọng song song2. Giọng La thứ hòa thanhCông thức giọng La thứ ( còn gọi là giọng La thứ tự nhiên ) Công thức giọng La thứ hòa thanhEm hãy nhận xét sự khác nhau của hai giọng trên ? Ở giọng La thứ hòa thanh bậc VII có chứa dấu thăng. Định nghĩa : Giọng La thứ hòa thanh là giọng thứ có bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. I. Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iÕt 10II. Tập đọc nhạcBài TĐN số 3 được viết ở nhịp mấy ? Viết ở giọng gì ? Vì sao ? Bài TĐN số 3 được viết ở nhịp 3/4. Viết ở giọng La thứ hòa thanh. Vì có nốt Son thăng. Em hãy nhận xét về cao độ và trường độ của bài TĐN số 3 ? Theo em bài TĐN này được chia làm mấy câu ? Về cao độ gồm những nốt Son, La, Si, Đô, Rê, Mi. Về trường độ gồm : nốt móc đơn, móc kép, nốt đơn chấm dôi, nốt đen, nốt đen chấm dôi và nốt trắng. Bài TĐN gồm hai câu, mỗi câu gồm 4 ô nhịp. Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi : BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨCChóc mõngRÊt tiÕca. 1 giäng tr ­ ëng vµ 1 giäng thø cã chung ho ¸ biÓu b. 1 giäng tr ­ ëng vµ 1 giäng thø kh ¸ c nhau ho ¸ biÓu c. 2 giäng tr ­ ëng cã chung ho ¸ biÓu d. 2 giäng thø cã chung ho ¸ biÓu 1 ) Giọng song song là : RÊt tiÕcRÊt tiÕc – Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iÕt 102 ) Một cặp song song hóa biểu có một dấu giáng ? a. Son thø vµ Mi thø b. Pha tr ­ ëng vµ Rª thø c. § « tr ­ ëng vµ La thø d. Son tr ­ ëng vµ La thøB¹n ® · chon saiThËt tiÕcSai mÊt råiHãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi : BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC – Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iÕt 10 a. BËc III t ¨ ng lªn nöa cung b. BËc V t ¨ ng lªn nöa cung c. BËc VI t ¨ ng lªn nöa cung d. BËc VII t ¨ ng lªn nöa cung3 ) Giọng thứ hòa thanh có : Chóc mõng b¹nB¹n chon sai råiRÊt tiÕcTiÕc qu ¸ Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi : BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC – Nhạc lí : Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iÕt 10C ẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNGCHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE, CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT !File đính kèm :

  • pptANT10.ppt

Hươu Con Nhạc Họa Lớp 8

So sánh giọng song song và giọng cùng tên

1 ) Giọng song song và giọng cùng tên là gì ? so sánh hai loại giọng trên2 ) Nêu thứ tự dấu thăng và dấu giáng ở khóa biểu ?

2

3

Chia sẻ

Xóa Đăng nhập để viết3 Câu vấn đáp TIẾT 10 • Ôn tập bài hát : Tuổi hồng • Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh • Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 3I. I. Ôn tập bài hát : Tuổi hồngNS : Trương Quang LụcNS : Trương Quang LụcBÀI 3 TIẾT 10 • Ôn tập bài hát : Tuổi hồng • Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh • Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 3T uổi hồngII. Nhạc lí : Giọng song song – Giọng La thứ hoà thanh1. Giọng song songa. Ví dụ : Giọng Đô trưởng Giọng La thứGiọng Fa trưởng Giọng Rê thứb. Khái niệmGiọng song song là gì ? : Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểu. 2. Giọng La thứ hoà thanh – Giọng La thứ tự nhiờn : – Giọng La thứ hoà thanh : VIIVIIa. Công thức cấu tạob. Khái niệm : Điểm khác nhau giữa giọng La thứ tự nhiên và giọng La thứ hòa thanh ? Giọng La thứ hoà thanh là một giọng thứ có âm bậc VII tăng lên nữa cung so với giọng La thứ tự nhiênIII. III. Tập đọc nhạc : Bài TĐN viết ở nhịp mấy ? Nhịp 3/4 Cao độ gồm những nốt nào ? La-Si-Đô-Rê-Mi-Sol – ( La ) Trường độ gồm những nốt nào ? Đơn, đen, đen chấm dôi, trắng, đơn chấm dôi kép. Bài TĐN viết ở giọng gì ? Giọng La thứ hòa thanh

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Xem thêm: Cẩm Ly.

– Soạn bài: Tiết 11: Ôn bài hát, ôn TĐN số 3, Âm nhạc thường thức. SGK trang 24,25.- Về nhà học thuộc nội dung 2: Nhạc lí: + Giọng song song và giọng La thứ hoà thanh. + Đọc và ráp lời ca hoàn chỉnh bài TĐN số 3.

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *