Thử nghiệm kiểm soát ( tiếng Anh : Test of control ) được sử dụng để tích lũy những vật chứng truy thuế kiểm toán tương quan đến tính thích hợp và hiệu suất cao của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp .Thử nghiệm kiểm soát (Test of control) là gì? Nội dung của thử nghiệm kiểm soát - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: quanlytailieu.vn

Thử nghiệm kiểm soát

Định nghĩa

Thử nghiệm kiểm soát trong tiếng Anh là Test of control.

Thử nghiệm kiểm soát được định nghĩa như sau : ” Thử nghiệm kiểm soát : Là thủ tục truy thuế kiểm toán được phong cách thiết kế nhằm mục đích nhìn nhận tính hữu hiệu của hoạt động giải trí kiểm soát trong việc ngăn ngừa, hoặc phát hiện và sửa chữa thay thế những sai sót trọng điểm ở Lever cơ sở dẫn liệu “.

(Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 330)

Điều kiện thực hiện phương pháp

– Các cán bộ quản lí của doanh nghiệp trung thực, đáng an toàn và đáng tin cậy. – Đơn vị được truy thuế kiểm toán là những doanh nghiệp có mạng lưới hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh và hiệu suất cao.

– Kiểm toán nhiều năm liên tiếp của đơn vị không có các dấu vết về sai phạm nghiêm trọng.

Nội dung của thử nghiệm kiểm soát

a. Kĩ thuật điều tra hệ thống

Là việc kiểm tra chi tiết cụ thể một loạt những nhiệm vụ cùng loại được theo dõi, ghi chép từ đầu đến cuối của một mạng lưới hệ thống để nhìn nhận những bước kiểm soát vận dụng trong mạng lưới hệ thống đó của đơn vị chức năng được kiểm soát.

b. Các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát

Là những thử nghiệm được tiết hành để tích lũy dẫn chứng về sự hữu hiệu của những qui chế kiểm soát nội bộ và những bước kiểm soát được thực thi làm cơ sở cho việc phong cách thiết kế chiêu thức truy thuế kiểm toán cơ bản .

Việc kiểm tra này chỉ áp dụng với các loại kiểm soát có để lại dấu vết và bằng chứng: kiểm soát bảo vệ tài sản, kiểm soát quản lí, kiểm soát xử lí. Thử nghiệm kiểm soát được tiến hành dựa trên các kĩ thuật: quan sát, kiểm tra tài liệu, phỏng vấn…

Chú ý

Trong trong thực tiễn việc thử nghiệm kiểm soát luôn được thực thi trong mối quan hệ với thử nghiệm số liệu. Nếu việc thử nghiệm kiểm soát cho thấy mạng lưới hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp là mạnh thì qui mô thử nghiệm số liệu lại giảm đi và ngược lại. Các loại thử nghiệm chi tiết cụ thể về kiểm soát đa phần được triển khai dựa trên cơ sở kiểm tra mẫu những qui chế kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *