thực đơn mở, nhưng lời khuyên là dùng món gà.

It’s an open menu, but we do recommend a chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Khi ta cho mục áp chảo vào thực đơn ý ta là món trứng ấy!

When I put ” over easy ” on the menu, I was talking about the eggs!

OpenSubtitles2018. v3

Cả bạn và khách hàng của bạn đều có thể thêm ảnh thực đơn.

Both you and your customers can add menu photos.

support.google

1 thứ gì đó trong thực đơn của chúng ta.

Something from our menu.

OpenSubtitles2018. v3

Suốt 10 năm, Jiro nghĩ cách để đưa khái niệm này vào thực đơn.

For ten years, Jiro pondered wayst 0 incorporate this concept into his menu.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi may mắn là người đầu tiên thử thực đơn đó.

I was lucky enough to be the first person to try this course.

OpenSubtitles2018. v3

Dưới đây là hướng dẫn thêm ảnh thực đơn mới:

To add a new menu photo:

support.google

Đây là thực đơn thiết kế mới cho cửa tiệm mới, ngài có hài lòng với nó ko?

This is the newly designed menu for the new shop, are you satisfied with it?

OpenSubtitles2018. v3

Ngài cần thực đơn Tiếng Anh chứ?

English menu?

opensubtitles2

Thực đơn & chuột phải ở vị trí con trỏ chuột

& Popup menu at mouse-cursor position

KDE40. 1

thực đơn mở… nhưng lời khuyên là dùng món gà.

It’s an open menu, but we do recommend a chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Xem ra thực đơn đã có thêm ít thịt, bọn bay.

Looks like meat’s back on the menu, boys.

OpenSubtitles2018. v3

Danh sách này hiển thị tất cả các tiện ích đã cấu hình theo thực đơn của chúng

This list shows all the configured tools, represented by their menu text

KDE40. 1

Cho chúng tôi xem thực đơn?

Can we see a few menus?

QED

Giấu Thanh thực đơn

Hide Menubar

KDE40. 1

Bật tắt thanh thực đơn

Toggling menubar

KDE40. 1

Hiển thị thực đơn thao tác

Show Operations Menu

KDE40. 1

Để nhận thông tin như giờ làm việc, thực đơn và hình ảnh Chế độ xem phố.

Or get info like business hours, menus, and see Street View imagery.

support.google

Thực đơn không có nhiều nhưng cô ấy là bậc thầy trong việc đó

The menu’s not extensive, but she is a master of what she does.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi mang thực đơn ra ngay

Specials are on the board.

OpenSubtitles2018. v3

Họ đang xem thực đơn ở trong nhà hàng.

They’re at the eatery looking at the menu.

Tatoeba-2020. 08

Nhà hàng chỉ phục vụ bữa trưa và tối với thực đơn có giá cố định.

The restaurant opens daily for lunch and at night serves a casual dinner as well as a fixed-price menu.

Literature

Tôi không có trong thực đơn

I’m not on the menu.

OpenSubtitles2018. v3

Thực đơn, Thực đơn, Thực đơn!

Menu, menu, menu!

QED

Thanh thực đơn đứng riêng

Standalone Menubar

KDE40. 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *