Kiến thức nhạc lý cơ bản

Khi bạn có nền tảng “Kiến thức nhạc lý cơ bản” vững vàng, thì bạn có thể học và chơi được nhiều nhạc cụ một cách nhanh chóng hơn.