Sự Sống Đời Đời ( 14 )

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Geese 07

( Tải xuống bản in PDF ) ( Tải xuống bản nghe MP3 )
Kỳ trước tất cả chúng ta đã tra khảo phần ( 1 ) của điều răn “ yêu thương người lân cận như mình ”. Yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là những gì mà ta muốn người khác làm cho mình, thì ta hãy đi làm những điều đó cho người lân cận. Người lân cận không những chỉ là những anh chị em Tín Đồ trong Hội Thánh, hay bè bạn quen thuộc, hay là những người hàng xóm. Chúa Giê-su dạy rằng hàng ngày khi ta gặp những kẻ bị lâm vào nguy hại nguy hiểm, thì ta nên trợ giúp họ và yêu thương họ như mình bất kỳ họ có phải là bạn hữu quen thuộc hay không. Hôm nay tất cả chúng ta học tiếp phần ( 2 ) của điều răn này .

Hãy Bán Hết Gia Tài Mà Tặng Cho Kẻ Nghèo Nàn

Ma-thi-ơ 19:16 – 26. 16 Bấy giờ có một người đến hỏi Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm việc lành gì để được sự sống đời đời?” 17 Chúa Giê-su đáp rằng: “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn được vào sự sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người đó hỏi: “Những điều răn gì?” Chúa Giê-su nói rằng: “Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 hãy hiếu kính cha mẹ; và hãy yêu thương người lân cận như mình.” 20 Người trẻ đó nói rằng: “Tôi đã giữ hết các điều này; tôi còn thiếu điều gì nữa?” 21 Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.” 22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này, thì ra đi, bộ buồn bực; vì người có của cải nhiều lắm. 23 Chúa Giê-su bèn nói cùng các môn đồ rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu có vào nước Thiên Đàng là khó lắm. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa Trời.” 25 Các môn đồ nghe lời ấy thì kinh ngạc lắm mà nói rằng: “Vậy thì ai được cứu chuộc?” 26 Chúa Giê-su ngó môn đồ mà nói rằng: “Điều đó loài người không thể làm được, nhưng Chúa Trời làm mọi việc đều được.”

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một người trẻ. Người này đến hỏi Chúa rằng người phải làm điều lành gì để được sự sống đời đời. Chúa bảo người hãy giữ những điều răn : đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ, và hãy yêu thương người lân cận như mình. Người này vấn đáp rằng người đã giữ hết những điều này, người còn thiếu điều gì nữa .
Tiếp tục đọc →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *