Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” boulder “, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ boulder, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ boulder trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. How about The Boulder?

Đá Cuội thế nào ?

2. It’s signed ” Xin Fu and The Boulder. “

Ký tên ” Xin Fu và Đá cuội .

3. The Boulder versus The Big Bad Hippo!

Đá Cuội đấu với Hà Mã Khổng Lồ !

4. The Boulder feels conflicted about fighting a young, blind girl.

Đá Cuội thấy xích míc vì phải đánh một cô bé mù .

5. That there is just a little boulder off of the bottom.

Đây chỉ là một viên đá cuội nhỏ bé dưới đáy hồ .

6. 26 March: Boulder County clerk Clela Rorex issues first U.S. same-sex marriage license.

26 tháng 3 : Thư ký Q. Boulder Clela Rorex cấp giấy phép kết hôn đồng giới tiên phong của Hoa Kỳ .

7. He built a fortress and an army of the possessed in the mountains outside of Boulder.

Hắn xây một pháo đài trang nghiêm và một đội quân trên những ngọn núi bên ngoài Boulder .

8. If there was a boulder field and a crater that we wanted to avoid, there are four things you can do.

Nếu có một vùng lồi và một miệng hố mà chúng tôi muốn tránh, thì có 4 điều hoàn toàn có thể làm .

9. Here’s Sisyphus as portrayed by Titian, condemned by the gods to push a huge boulder up to the top of the hill.

( Sisyphus-một vị vua tàn tệ theo truyền thuyết thần thoại Hy Lạp ) Đây là hình ảnh Sisyphus được phác họa với mái tóc hung đỏ, bị những vị thần ra hình phạt phải đẩy một tảng đá lớn lên trên đỉnh một quả đồi .

10. A huge boulder had rolled down the mountain and crashed into the side of one building, causing the ceiling and the wall to cave in.

Một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống và đâm sầm vào bên hông tòa nhà, khiến cho trần nhà và tường bị bẹp dúm .

11. However, she subsequently was charged with a number of violent offenses, including a February 2014 assault on two patrons at a downtown bar in Boulder, Colorado for which she was convicted in May 2015 of a Class 4 felony.

Tuy nhiên, sau đó cô đã bị buộc tội với tội danh về đấm đá bạo lực, gồm có một vụ tiến công hai khách quen tại một quán bar ở TT thành phố Boulder, Colorado vào tháng 2 năm năm trước .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *