Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cái cốc? ”

What happened to the glass? Boy: Nothing. Woman:

QED

Cup game bắt đầu bằng một cái cốc được đặt lộn ngược trước mỗi người chơi.

The cup game begins with a cup placed upside down in front of each player.

WikiMatrix

Cái cốc ở đâu? L:

Where’s the Cup?

OpenSubtitles2018. v3

Đây là tác phẩm Cái Cốc Bẩn của Meret Oppenheim.

Here we have the fur cup by Meret Oppenheim.

ted2019

Chúng ta chỉ rót nước vào một cái cốc hẹp hơn thôi. ”

It has the same amount of juice in it, but this one is just wider, and this one’s skinnier, but they have the same amount of juice in them. Woman :

QED

Gã Lannister thì bức xức, gạt cái cốc sang một bên và gọi cốc khác.

The Lannister, outraged, shoves the cup aside and demands another.

OpenSubtitles2018. v3

Còn tôi thì muốn làm nốt cái cốc chó chết này.

And I would finish fucking drink.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn thế này, một số người sẽ nói là cái cốc bị rỗng 1 nửa

Some people like to look at the goblet as… as half empty.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là cái cốc ưa thích của tôi đấy..

That was my favorite mug.

OpenSubtitles2018. v3

Oh man, cái cốc funny vãi.

Man, that’s a funny cup.

OpenSubtitles2018. v3

” Nếu bạn dùng búa đập một caí cốc, cái cốc sẽ vỡ. ”

It says if you hit a glass with a hammer, the glass will break.

QED

Cháu lấy được cái cốc chưa? C:

Did you get the Cup?

OpenSubtitles2018. v3

Yeah, với những cái cốc

Yeah, with the mug-painting.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã đưa anh cái cốc

I gave you the Cup.

OpenSubtitles2018. v3

” Don dùng búa đập một cái cốc. ”

Woman: And then this one says Don hit a glass with a hammer.

QED

Liệu ông có thể tiểu vào cái cốc này cho tôi không.

If you could fill this beaker for me…

OpenSubtitles2018. v3

” Nếu bạn dùng lông chim đập một caí cốc, cái cốc sẽ vỡ. ”

Woman: If you hit a glass with a feather the glass will break. Boy: No, it won’t. Woman:

QED

Tay tôi đang ở trên cái cốc phải không?

I’m over a cup, right now ?

QED

Cả cái cốc đều là rượu tốt nhất thập niên

The whole Cup #s are the best red wine

opensubtitles2

V: Lấy cái cốc ra!

Take out my Cup!

OpenSubtitles2018. v3

Vào trong phòng kia và lấy mẫu tinh trùng của anh vào cái cốc này.

Go into that room and deposit your specimen into the container.

OpenSubtitles2018. v3

Đưa chúng lên hai cái cốc còn lại.

Now, put them on both cups .

QED

Cái cốc đâu rồi Jocie? J:

Where’s the Cup, Jocie?

OpenSubtitles2018. v3

Cái cốc của ta không có gì

Our glass is empty

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *