Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” cai ngục “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ cai ngục, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ cai ngục trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cai ngục

2. Ông cai ngục?

3. Viên cai ngục.

4. người cai ngục hỏi.

5. Vâng, thưa cai ngục

6. Bà từng là cai ngục.

7. Cô là một cai ngục.

8. Thằng cai ngục chết tiệt.

9. Tùy thuộc vào cai ngục

10. Cai ngục là người chuyển anh.

11. Một thằng cai ngục nộp mạng.

12. Cai ngục, qua mấy người rồi?

13. Một thằng sỹ quan cai ngục

14. Tôi không phá luật, Trưởng cai ngục.

15. Chỉ huy từng là người cai ngục.

16. Cai ngục muốn chúng ta xuống tinh thần

17. Họ nói cai ngục nào chẳng như thế.

18. Một người cai ngục trở thành tín đồ

19. Ta đã phải hối lộ viên cai ngục.

20. Ah, lúc này cai ngục muốn gặp anh đó.

21. Wolff mất tự chủ, tấn công gã cai ngục.

22. Cai ngục muốn nói chuyện nên hãy đứng lên.

23. Khi cai ngục hỏi anh anh sẽ nói gì?

24. Ông nói chuyện trực tiếp với cai ngục à?

25. Ah, lúc này cai ngục muốn gặp anh đó

26. Sau đó, chủ giao ông ta cho người cai ngục.

27. Tôi nghe được chuyện này từ một sỹ quan cai ngục.

28. Khi ông đánh cai ngục, ông nghĩ vậy có đáng không?

29. Các tên cai ngục luôn cách ly bọn ta khỏi nước.

30. bọn cai ngục còn chẳng thèm đi qua lấy một lần.

31. Who are you, mày lại tính làm cai ngục ở đây à?

32. Chưa đến Christmas mà đã có một thằng cai ngục nộp mạng.

33. Cai ngục quá khiêm tốn mới không nói đội của ông rất tốt

34. Chỉ huy cai ngục tiếp họ, chính y cũng sững sờ kinh ngạc.

35. Kết cấu nhà tù, thói quen của cai ngục và sự giúp đỡ.

36. Do đó, những người cai ngục đối xử với tôi một cách tử tế.

37. Trong thời gian ấy, rất có thể người cai ngục cũng ngược đãi họ.

38. Bệnh ngủ được gọi là “cai ngục trò chơi tốt nhất ở châu Phi”.

39. Tưởng rằng các tù nhân đã trốn thoát, người cai ngục sắp sửa tự sát.

40. Người cai ngục ở thành Phi-líp đã dọn bữa mời ông và Si-la.

41. Hắn là tên cai ngục có liên quan đến một cuộc vượt ngục gần đây.

42. Thật không may là lính canh đã bị đấm trúng là cai ngục bây giờ.

43. Quan tâm duy nhất anh có được từ cai ngục ở đó là tình dục.”

44. Vua giận dữ giao hắn cho người cai ngục cho đến khi hắn trả hết nợ.

45. Pearly Soames, cai ngục của Manhattan và 5 quận vì lẽ nào lại yêu cầu điều này?

46. Phải nói với cai ngục là anh không mấy hứng thú với đội bóng của ông ta

47. Nếu như chúng ta nói ra lời nào thì cai ngục có thể mất miếng cơm đấy.

48. Cai ngục cho rằng ở trong cái hộp nóng này sẽ giúp anh thay đổi ý kiến

49. Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó.

50. Người cai-ngục ở thành Phi-líp hỏi Phao-lô : “ Tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi ? ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *