Số lần xem video từ nội dung chia sẻ của đối tác.

The number of video views from the shared partner content.

support.google

Và thế nào để mỗi đối tác được ” vừa đủ”?

And how does each partner define “good enough”?

ted2019

Tại sao đối tác tối nay của tôi lại thay đổi

Why has my partner tonight been changed?

OpenSubtitles2018. v3

Loại đối tác lợi nhuận

Yield partner type

support.google

Nhưng với các đối tác ban xã hội của chúng tôi, như là ACLU và PBS và

But with our social sector partners, like the ACLU and PBS and the

QED

ASEAN, được đại diện bởi vị Tổng thư ký của mình, là một trong 45 đối tác ASEM.

ASEAN, represented by its secretariat, is one of the forty-five ASEM partners.

WikiMatrix

Đối tác kinh doanh của tôi nói hãy bật TV lên.

My business partner told me to turn on the television.

ted2019

Các đơn vị Liên Xô thường gặp đối tác Đức tiến từ phía đối diện.

Soviet units often met their German counterparts advancing from the opposite direction.

WikiMatrix

Hai mươi năm trước, đối tác chính là Chính phủ và các đối tác phát triển.

Twenty years ago, the key partners were Government and development partners.

worldbank.org

Đối tác ở giáo đường đã trao cho tôi khẩu tiểu liên Uzi Israel đầu tiên trong đời.

My contact at synagogue landed me my first Israeli-made Uzi submachine guns.

OpenSubtitles2018. v3

Radar tìm kiếm trên không OPS-14 2D là đối tác Nhật Bản của Mỹ AN/SPS-49.

The OPS-14 2D air search radar is the Japanese counterpart of the American AN/SPS-49.

WikiMatrix

Bạn cũng có thể tặng một quyển sách cho đối tác, nhà cung cấp và khách hàng.

You can give a copy to your partners, vendors, and customers.

Literature

Tìm hiểu thêm về các đối tác video của Google.

Learn more about Google video partners.

support.google

Tuy nhiên, nó cung cấp nhiều cải tiến đối với các đối tác IPv4 của nó (RFC 4861, phần 3.1).

However, it provides many improvements over its IPv4 counterparts (RFC 4861, section 3.1).

WikiMatrix

Nhưng tôi cần một đối tác.

But I needed a partner

OpenSubtitles2018. v3

Đối tác của tôi đã không nhìn thấy

My partner did not see

QED

Nghi lễ tôn giáo và tín ngưỡng để đăng ký quan hệ đối tác dân sự.

Religious and belief ceremonies to register civil partnerships.

WikiMatrix

Bạn nghĩ rằng một đối tác bên thứ ba đang vi phạm chính sách này?

Think a third-party partner is violating the policy?

support.google

Nếu bạn là đối tác nội dung YouTube, hãy làm như sau để tải video lên:

To upload a video as a YouTube content partner:

support.google

Em biết ơn đối tác đáng tin cậy trong công việc.

I am grateful for a reliable partner in our business.

OpenSubtitles2018. v3

Loại quảng cáo này được gọi là “quảng cáo do đối tác bán”.

These ads are called ‘partner-sold ads’.

support.google

Thưa các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện các cơ quan, đối tác phát triển

Ambassadors, Heads of Development Agencies

worldbank.org

Sau đó, nó đã trở thành chương trình đối tác của chương trình Skywards của Emirates.

It then became a partner of Emirates’ Skywards frequent-flyer program.

WikiMatrix

Nhấp vào Chọn mạng quảng cáo và chọn tên của đối tác lợi nhuận của bạn.

Click Select ad network and select the name of your yield partner.

support.google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *