Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” dietary “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ dietary, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ dietary trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Dietary supplements for insomnia

Thực phẩm bổ trợ chữa mất ngủ

2. Others think it’s too much dietary fat.

Một số khác nghĩ rằng vì có quá nhiều chất béo trong chính sách ăn

3. Cats have specific requirements for their dietary nutrients.

Mèo có những nhu yếu đơn cử về hàm lượng chất dinh dưỡng trong chính sách nhà hàng siêu thị của chúng .

4. The most common cause is reduced dietary intake.

Nguyên nhân phổ cập nhất là chính sách ăn thiếu chất .

5. A physician may prescribe medication or recommend dietary adjustments.

Bác sĩ hoàn toàn có thể kê toa thuốc hoặc ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh chính sách nhà hàng siêu thị .

6. (The most well-studied dietary pattern is the mediterranean diet.)

( Mô hình nhà hàng siêu thị được nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng nhất là chính sách ăn Địa trung hải. )

7. In traditional Islamic dietary laws, the eating of monkeys is forbidden.

Trong truyền thống cuội nguồn Hồi giáo, Trái Cấm là hạt lúa mì .

8. However, the mandible morphology reveals more about their dietary resources.

Tuy nhiên, hình thái hàm dưới bật mý thêm về tài nguyên chính sách siêu thị nhà hàng của chúng .

9. Dietary changes can help reduce uric acid levels in the blood .

Thay đổi chính sách dinh dưỡng hoàn toàn có thể giúp làm giảm nồng độ a-xít u-ríc trong máu .

10. (See discussion at Essential fatty acid interactions: The paradox of dietary GLA.)

( Xem đàm đạo về những tương tác acid béo thiết yếu : Nghịch lý của GLA trong chính sách ăn kiêng. )

11. Beginning at the first birthday, the recommend dietary intake is 600 IU.

Bắt đầu tròn 1 tuổi thì hàm lượng vitamin D qua ẩm thực ăn uống được khuyến nghị là 600 đơn vị chức năng .

12. The Law even provided dietary and sanitary regulations that promoted good health.

Luật pháp cũng qui định cách ẩm thực ăn uống và giữ vệ sinh để có sức khỏe thể chất tốt .

13. These enzymes often require dietary minerals, vitamins, and other cofactors to function.

Các enzyme này thường nhu yếu những khoáng chất, vitamin và những cofactors khác hoạt động giải trí .

14. Currently, the most common form of treatment for SLOS involves dietary cholesterol supplementation.

Hiện nay, hình thức điều trị SLOS phổ cập nhất tương quan đến bổ trợ cholesterol trong chính sách ẩm thực ăn uống .

15. There are many dietary and herbal supplements marketed for their sleep-promoting effects .

Có nhiều thực phẩm và thảo dược bổ trợ được bày bán trên thị trường có tính năng giúp ngủ ngon hơn .

16. The science of nutrition attempts to understand how and why specific dietary aspects influence health.

Dinh dưỡng học giúp tăng hiểu biết tại sao và như thế nào các vấn đề dinh dưỡng có ảnh hưởng tới sức khoẻ.

17. Dietary fibre is a carbohydrate (polysaccharide or oligosaccharide) that is incompletely absorbed in some animals.

Chất xơ là chất carbohydrate ( polysaccharide hoặc oligosaccharide ) được hấp thụ không trọn vẹn ở 1 số ít động vật hoang dã .

18. Some people have experienced good results with herbal medications, dietary adjustments, or a controlled exercise program.

Một số người bệnh thấy có tác dụng tốt khi dùng thảo dược, liệu pháp hoạt động hoặc kiểm soát và điều chỉnh chính sách nhà hàng siêu thị .

19. Dietary habits and choices play a significant role in the quality of life, health and longevity.

Thói quen ẩm thực ăn uống và sự lựa chọn đóng một vai trò quan trọng trong chất lượng đời sống, sức khoẻ và tuổi thọ .

20. Germanium dioxide is used as a germanium supplement in some questionable dietary supplements and “miracle cures”.

Germani dioxit được sử dụng như thể một chất bổ trợ germani trong một số ít chất bổ trợ dinh dưỡng và ” chữa bệnh thần kỳ ” .

21. People with kidney disease, high blood pressure, or liver disease should not take creatine as a dietary supplement.

Những người mắc bệnh thận, huyết áp cao hoặc bệnh gan không nên dùng creatine như một chất bổ sung chính sách ăn uốngt .

22. Added to that, the dietary fiber contained in white rice is around a quarter of brown rice .

Hơn nữa, lượng chất xơ trong gạo trắng khoảng chừng 1 ⁄ 4 lượng chất xơ trong gạo lức .

23. The drug re-emerged in 2004 when it started being sold on the Internet as a “dietary supplement”.

Thuốc đã tái xuất hiện vào năm 2004 khi nó được bán trên Internet như thể một ” chất bổ sung chính sách ẩm thực ăn uống ” .

24. The amount of dietary salt consumed is also an important determinant of blood pressure levels and overall cardiovascular risk.

Lượng muối ăn kiêng cũng là một yếu tố quan trọng quyết định hành động mức huyết áp và nguy cơ tim mạch nói chung .

25. While many dietary recommendations have been proposed to reduce the risk of cancer, few have significant supporting scientific evidence.

Mặc dù có nhiều khuyến nghị về chính sách nhà hàng siêu thị được yêu cầu để làm giảm rủi ro tiềm ẩn mắc ung thư, nhưng một số ít ít lại thiếu dẫn chứng khoa học .

26. HMB is sold as a dietary supplement at a cost of about US$30–50 per month when taking 3 grams per day.

HMB được bán như thể một bổ trợ chính sách siêu thị nhà hàng với ngân sách khoảng chừng 30-50 đô la Mỹ mỗi tháng khi uống 3 gram mỗi ngày .

27. In areas where wolves and tigers share ranges, the two species typically display a great deal of dietary overlap, resulting in intense competition.

Ở những nơi chó sói và hổ san sẻ khoanh vùng phạm vi, hai loài thường có nhièu tương đương về chính sách ẩm thực ăn uống, dẫn đến cạnh tranh đối đầu quyết liệt .

28. Nutritional epidemiologists use multivariate statistics, such as principal components analysis and factor analysis, to measure how patterns of dietary behavior influence the risk of developing cancer.

Dịch tễ học dinh dưỡng sử dụng những số liệu thống kê đa biến, ví dụ điển hình như phép nghiên cứu và phân tích thành phần chính và phép nghiên cứu và phân tích tác nhân, để giám sát hành vi ẩm thực ăn uống theo chính sách mẫu có tác động ảnh hưởng như thế nào đến rủi ro tiềm ẩn tăng trưởng ung thư .

29. Like all types of rice, glutinous rice does not contain dietary gluten (i.e. does not contain glutenin and gliadin), and should be safe for gluten-free diets.

Gạo nếp không chứa gluten tiêu hóa ( nghĩa là không chứa glutenin và gliadin ), do vậy bảo đảm an toàn cho chính sách ăn không có gluten .

30. In 1747, James Lind’s experiments on seamen suffering from scurvy involved adding lemon juice to their diets, though vitamin C was not yet known as an important dietary ingredient.

Năm 1747, những thí nghiệm của James Lind trên những thủy thủ bị bệnh scobat tương quan đến việc thêm vitamin C, cho thấy sự cải tổ đáng kể khi thêm vào khẩu phần ăn của họ bằng nước chanh .

31. However, it is difficult for consumers to fully value credence goods and services such as automobiles, dietary supplements and healthcare because of asymmetric information, leading to the possibility of the lemons problem .

Tuy nhiên, người tiêu dùng khó mà định giá khá đầy đủ những hàng hoá và dịch vụ cần đến lòng tin như những chiếc xe hơi, thực phẩm tính năng và dịch vụ y tế vì thông tin bất phù hợp, dẫn đến năng lực phát sinh yếu tố thị trường hàng kém chất lượng .

32. Since then, dietary practices have been shifting towards Western and Japanese patterns, with fat intake rising from about 6% to 27% of total caloric intake and the sweet potato being supplanted with rice and bread.

Sau đó, chính sách ăn kiêng này thông dụng ở phương Tây và toàn Nhật Bản, với lượng chất béo tiêu thụ từ khoảng chừng 10 % đến 27 % trong tổng lượng calo tiêu thụ và khoai lang sửa chữa thay thế cho cơm và bánh mì .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *