) {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo đúng;
}
?>

Ví dụ

 3) {
  echo "5 lớn hơn 3";
}
?>

5 lớn hơn 3

Nhìn ví dụ ta thấy, khi điều kiện 5 > 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh được thực thi.

Ví dụ

Do điều kiện kèm theo sai nên dòng code bên trong câu lệnh không được thực thi .

Câu lệnh if else

Thực thi dòng code trong câu lệnh if, nếu điều kiện là đúng.
Thực thi dòng code trong câu lệnh else, nếu điều kiện là sai.

Cấu trúc

điều kiện

) {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo đúng;
} else {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo sai;
}
?>

Ví dụ

 3) {
  echo "Đúng rồi!";
} else {
  echo "Sai rồi!"; 
}
?>

Đúng rồi !

Khi điều kiện 5 > 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh if được thực thi.

Ví dụ

Sai rồi !
Do điều kiện kèm theo sai nên dòng code bên trong câu lệnh else được thực thi .

Câu lệnh if elseif else

Thực thi nhiều câu lệnh với nhiều điều kiện kèm theo khác nhau .

Cấu trúc

điều kiện 1

) {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo 1 đúng;
} elseif (điều kiện kèm theo 2) {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo 2 đúng;
} else {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo 1 và 2 sai;
}
?>

Ví dụ

 3) {
  echo "a lớn hơn 3";
} elseif ($a == 3) {
  echo "a bằng 3";
} else {
  echo "a nhỏ hơn 3";
}
?>

a lớn hơn 3

Khi điều kiện $a > 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh if được thực thi.

Ví dụ

 3) {
  echo "a lớn hơn 3";
} elseif ($a == 3) {
  echo "a bằng 3";
} else {
  echo "a nhỏ hơn 3";
}
?>

a bằng 3

Khi điều kiện $a == 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh elseif được thực thi.

Ví dụ

 3) {
  echo "a lớn hơn 3";
} elseif ($a == 3) {
  echo "a bằng 3";
} else {
  echo "a nhỏ hơn 3";
}
?>

a nhỏ hơn 3

Khi điều kiện $a > 3$a == 3 là sai khi này dòng code bên trong câu lệnh else được thực thi.

Ta có thể sử dụng nhiều câu lệnh elseif tùy ý.

Ví dụ

Chào buổi sáng

Câu lệnh if else lồng nhau

Bên trong dòng code thực thi có thể là biểu thức, giá trị, hàm,… hoặc có thể là câu lệnh if else khác.

Cấu trúc

điều kiện 1

) {
/ / dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo 1 đúng
if (điều kiện kèm theo con) {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo con đúng
} else {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo con sai;
}
} else {
dòng code được thực thi khi điều kiện kèm theo 1 sai;
}
?>

Ví dụ

// Kiểm tra $a khác 0

/ / a khác 0, thực thi câu lệnh sau
if ($a > 3){
/ / a khác 0 và a > 0, thực thi câu lệnh sau
echo “a lớn hơn 3”;
} else {
/ / a khác 0 và a < 0, thực thi câu lệnh sau echo "a nhỏ hơn 3"; } } else { / / a bằng 0, thực thi câu lệnh sau echo "a bằng 0"; } ?>
a lớn hơn 3

Câu lệnh if else với điều kiện kết hợp

Có thể đặt nhiều điều kiện bên trong câu lệnh if bằng cách sử dụng các toán tử logic.

Ví dụ

 3) { / / Kiểm tra a là số nguyên và lớn hơn 3
  echo "a đúng là số nguyên và lớn hơn 3";
} else {
  echo "a không phải là số nguyên";
}
?>

a không phải là số nguyên

Ví dụ

// Kiểm tra a là chuỗi hoặc a là số nguyên

echo “a là chuỗi hoặc là số nguyên”;
} else {
echo “a không phải là chuỗi hay số nguyên”;
}
?>
a là chuỗi hoặc là số nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *