There’s a spot over by the fire station.

Có… có một chỗ cạnh trạm cứu hỏa,

OpenSubtitles2018. v3

He slept at night at the fire station and worked at an outside trade during the day.

Ông ngủ vào ban đêm tại trạm cứu hỏa và làm việc ở một cuộc buôn bán bên ngoài vào ban ngày.

WikiMatrix

You know that spot near the fire station?

Anh biết cái chỗ cạnh trạm cứu hỏa đấy.

OpenSubtitles2018. v3

Thorold has four fire stations.

Coburg có bốn trạm tàu hoả.

WikiMatrix

Mr Obama ‘s first stop in New York was a fire station in midtown Manhattan .

Chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Obama ở New York là trạm cứu hoả ở trung tâm Manhattan .

EVBNews

Excellent fire station.

Trạm cứu hỏa xuất sắc.

OpenSubtitles2018. v3

This photo was taken in the burner of a coal-fired power station.

Đây là bức ảnh được được chụp trong lò đốt ở một nhà máy nhiệt điện.

ted2019

Construction for the second phase would commence immediately after the completion of Phase 1 and include the second runway, 50 new aircraft parking bays in addition to the existing 70 bays, a second fire station and a third cargo agent building.

Việc xây dựng giai đoạn hai sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và bao gồm đường băng thứ hai, 50 khoang đậu máy bay mới ngoài 70 khoang hiện có, trạm cứu hỏa thứ hai và tòa nhà đại lý hàng hóa thứ ba.

WikiMatrix

In the middle of this city was the largest heavy oil-fired power station and refinery in Japan during this time period.

Ở giữa thành phố là trạm phát điện bằng dầu và nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nhật Bản vào thời điểm đó.

WikiMatrix

Since 2012, the city has been converting coal-fired power stations to burn natural gas and aims to cap annual coal consumption at 20 million tons.

Từ năm 2012, thành phố đã chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than để đốt khí đốt tự nhiên và đặt mục tiêu giới hạn mức tiêu thụ than hàng năm ở mức 20 triệu tấn.

WikiMatrix

Phase 1 included the construction for the first passenger terminal, the first runway, 70 aircraft parking bays, support facilities and structures, including a large maintenance hangar, the first fire station, workshops and administrative offices, an airfreight complex, two cargo agents’ buildings, in-flight catering kitchens and a 87 m (285 ft) control tower.

Giai đoạn 1 bao gồm việc xây dựng nhà ga hành khách đầu tiên, đường băng đầu tiên, 70 khoang đậu máy bay, các cơ sở và công trình phụ trợ, bao gồm nhà chứa bảo dưỡng lớn, trạm cứu hỏa đầu tiên, nhà xưởng và văn phòng hành chính, khu phức hợp hàng không, hai tòa nhà đại lý, nhà bếp phục vụ trên máy bay và tháp điều khiển cao 87 m.

WikiMatrix

Finally, fossil fuel-fired power stations were initially very polluting and were sited as far as economically possible from population centres once electricity distribution networks permitted it.

Cuối cùng, nhiên liệu hóa thạch trạm điện -fired là ban đầu rất gây ô nhiễm và được định vị với nhau như xa như về kinh tế có thể từ các trung tâm dân số lần lưới điện phân phối cho phép nó.

WikiMatrix

After escorting the battleship Nevada and five cruisers to the Normandy beaches Shubrick took her own fire support station and, at 05:50 on 6 June, opened fire on her preassigned targets.

Sau khi hộ tống thiết giáp hạm Nevada (BB-36) và năm tàu tuần dương đi sang các bãi đổ bộ Normandy, nó chiếm lấy vị trí hỗ trợ hỏa lực của chính nó, và lúc 05 giờ 50 phút ngày 6 tháng 6 đã khai hỏa vào các mục tiêu được chỉ định sẵn.

WikiMatrix

At 04:15, the destroyer completed an advance sweep ahead of the transports off the invasion beaches and then took a fire support station off the southern end of the island.

Lúc 04 giờ 15 phút, nó hoàn tất việc càn quét phía trước các tàu vận tại ngoài khơi bãi đổ bộ rồi chiếm lấy vị trí bắn hỏa lực hỗ trợ ngoài khơi mũi phía Nam của hòn đảo.

WikiMatrix

” The large coal- fired power station we’re building at King’s North, and of course the exciting news that only today, only this week, Britain’s only manufacturer of wind turbines has been forced to close.

” Trạm điện bằng than đốt chúng tôi đang xây ở King’s North, và đương nhiên có cả những tin vô cùng hay ho mà chỉ có thời điểm ngày hôm nay, chỉ trong tuần này, nhà phân phối tua bin gió duy nhất của Anh đã bị bắt ngừng hoạt động .

QED

(Laughter) “The large coal-fired power station we’re building at King’s North, and of course the exciting news that only today, only this week, Britain’s only manufacturer of wind turbines has been forced to close.

(Cười) “Trạm điện bằng than đốt chúng tôi đang xây ở King’s North, và đương nhiên có cả những tin vô cùng hay ho mà chỉ có hôm nay, chỉ trong tuần này, nhà sản xuất tua bin gió duy nhất của Anh đã bị bắt đóng cửa.

ted2019

Until the morning to do a thorough knowledge of firing guns the service station attack

Bắn pháo sánglàm tín hiệu để tấn công nhé

opensubtitles2

She sortied with the assault force from Eniwetok on 11 June, and as troops stormed ashore on Saipan four days later she took up fire-support station off the beaches, and was an effective force in victory.

Nó lên đường cùng lực lượng tấn công từ Eniwetok vào ngày 11 tháng 6, và khi binh lính đổ bộ lên Saipan bốn ngày sau đó, nó đã hoạt động hỗ trợ hỏa lực ngoài khơi bãi đổ bộ.

WikiMatrix

She assisted transports McCawley and Wharton in landing men and material before taking station with Fire Support Group II.

Nó trợ giúp các tàu vận tải McCawley và Wharton trong việc đổ bộ người và vật liệu trước khi tham gia Đội Hỗ trợ Hỏa lực II.

WikiMatrix

Martin and the CIA station chief fired off their own flash cables to the State Department and CIA headquarters.

Martin và Polgar thì đánh những bức điện hoả tốc của mình về Bộ ngoại giao và sở chỉ huy CIA.

Literature

In the halflight of early morning on 9 April, as she lay to on her fire support station, an 18-foot Japanese suicide boat suddenly sped out of the gloom, dropped a depth charge close aboard, and raced away.

Đang khi nó trực chiến tại vị trí hỗ trợ hỏa lực vào sáng ngày 9 tháng 4, một xuồng máy cảm tử Nhật Bản dài 18 ft (5,5 m) xuất hiện và lao vào con tàu, thả một quả mìn sâu sát bên lườn tàu rồi rút chạy.

WikiMatrix

Due to errors in the flight control system while out of range from ground control, the station fired its orbital-correction engines until it consumed all of its fuel.

Do sai sót trong hệ thống điều khiển bay khi ra khỏi phạm vi từ kiểm soát mặt đất, trạm quỹ đạo bắn động cơ hiệu chỉnh của nó cho đến khi nó tiêu thụ tất cả các nhiên liệu của nó.

WikiMatrix

On 19 May 1961, 11 Bengalis were killed in police firing in Silchar Railway Station, Assam, while demanding state recognition of Bengali language.

Ngày 19 tháng 5 năm 1961, 11 người Bengal bị cảnh sát sát hại tại ga đường sắt Silchar trong khi yêu cầu công nhận chính thức cho ngôn ngữ Bengal.

WikiMatrix

It was reignited and burned out, amongst the other fires at Tripoli police stations, the justice ministry at Martyrs’ Square, and the Shaabia headquarters, on 22 February 2011.

Tòa nhà tiếp tục bị đốt cháy lần nữa cùng với các trụ sở chính quyền khác tại Tripoli như các đồn cảng sát, trụ sở Bộ Tư pháp tại quảng trường al-Shuhadaa và trụ sở Shaabia vào ngày 22 tháng 2 năm 2011.

WikiMatrix

The topology of the 1960s grid was a result of the strong economies of scale: large coal-, gas- and oil-fired power stations in the 1 GW (1000 MW) to 3 GW scale are still found to be cost-effective, due to efficiency-boosting features that can be cost effective only when the stations become very large.

Các topology của lưới điện năm 1960 là kết quả của các nền kinh tế mạnh mẽ về quy mô: than lớn, khí đốt và các nhà máy điện đốt dầu trong 1 GW (1000 MW) vào 3 quy mô GW vẫn được xác định là chi phí-hiệu quả, do các tính năng hiệu quả tăng cường có thể được chi phí hiệu quả chỉ khi các đài trở nên rất lớn.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *