Nội dung chính

 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH / VỞ BÀI TẬP
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • SÁCH GIÁO KHOA
 • Gam là gì? Giọng thứ là gì? Em hãy viết 50 nốt nhạc trở lên với nhịp 2 4 và dùng các trường độ
 • Video liên quan

GiaiVaDap. com

Bạn đang đọc: Gam thứ là gì

Đăng nhập

 • Tất cả hạng mục
  • Hỏi đáp bài tập
  • Hỏi đáp kỹ năng và kiến thức
  • Toán học
  • Vật lý
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Vật lý lớp 12
   • Vật lý lớp 12 Nâng cao
   • Vật lý lớp 11
   • Vật lý lớp 11 Nâng cao
   • Vật lý lớp 10
   • Vật lý lớp 10 Nâng cao
   • Vật lý lớp 9
   • Vật lý lớp 8
   • Vật lý lớp 7
   • Vật lý lớp 6
   • Tài liệu Dạy – Học Vật lý 9
   • Tài liệu Dạy – học Vật lý 8
   • Tài liệu Dạy – học Vật lý 7
   • Tài liệu Dạy – học Vật lý 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Vật lý lớp 12
   • Sách bài tập Vật lý 12 Nâng cao
   • Sách bài tập Vật lý lớp 11
   • Sách bài tập Vật lý 11 Nâng cao
   • Sách bài tập Vật lý lớp 10
   • Sách bài tập Vật lý lớp 9
   • Sách bài tập Vật lý lớp 8
   • Sách bài tập Vật lý lớp 7
   • Sách bài tập Vật lý lớp 6
  • Hóa học
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Hóa lớp 12
   • Hóa học lớp 12 Nâng cao
   • Hóa lớp 11
   • Hóa học lớp 11 Nâng cao
   • Hóa lớp 10
   • Hóa học lớp 10 Nâng cao
   • Hóa lớp 9
   • Hóa lớp 8
   • Tài liệu Dạy – học Hóa học 9
   • Tài liệu Dạy – học Hóa học 8
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Hóa lớp 12
   • Sách bài tập Hóa học 12 Nâng cao
   • Sách bài tập Hóa lớp 11
   • Sách bài tập Hóa học 11 Nâng cao
   • Sách bài tập Hóa lớp 10
   • Sách bài tập Hóa học 10 Nâng cao
   • Sách bài tập Hóa lớp 9
   • Sách bài tập Hóa lớp 8
  • Ngữ văn
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Luyện dạng đọc hiểu
   • Ngữ Văn lớp 12
   • Ngữ văn lớp 11
   • Ngữ văn lớp 10
   • Ngữ văn lớp 9
   • Ngữ văn lớp 8
   • Ngữ văn lớp 7
   • Ngữ văn lớp 6
   • Tiếng Việt lớp 5
   • Tiếng Việt lớp 4
   • Tiếng Việt lớp 3
   • Tiếng Việt lớp 2
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 12
   • Soạn văn 12
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 11
   • Soạn văn 11
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 10
   • Soạn văn 10
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 9
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 8
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 7
   • Sách bài tập Ngữ văn lớp 6
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3
   • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
  • Lịch sử
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Lịch sử lớp 12
   • Lịch sử lớp 11
   • Lịch sử lớp 10
   • Lịch sử lớp 9
   • Lịch sử lớp 8
   • Lịch sử lớp 7
   • Lịch sử lớp 6
   • Lịch sử lớp 5
   • Lịch sử lớp 4
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Lịch sử lớp 12
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 11
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 10
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 9
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 8
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 7
   • Sách bài tập Lịch sử lớp 6
   • Vở bài tập Lịch sử 5
   • Vở bài tập Lịch sử 4
  • Địa lí
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Địa lí lớp 12
   • Địa lí lớp 11
   • Địa lí lớp 10
   • Địa lí lớp 9
   • Địa lí lớp 8
   • Địa lí lớp 7
   • Địa lí lớp 6
   • Địa lí lớp 5
   • Địa lí lớp 4
   • Tập map Địa lí 12
   • Tập map Địa lí 9
   • Tập map Địa lí 8
   • Tập map Địa lí 7
   • Tập map Địa lí 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Địa lí lớp 12
   • Sách bài tập Địa lí lớp 11
   • Sách bài tập Địa lí lớp 10
   • Sách bài tập Địa lí lớp 9
   • Sách bài tập Địa lí lớp 8
   • Sách bài tập Địa lí lớp 7
   • Sách bài tập Địa lí lớp 6
   • Vở bài tập Địa lí 5
   • Vở bài tập Địa lí 4
  • Tiếng Anh
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Ngữ pháp Tiếng Anh
   • Tiếng Anh lớp 12
   • Tiếng Anh lớp 11
   • Tiếng Anh lớp 10
   • Tiếng Anh lớp 9
   • Tiếng Anh lớp 8
   • Tiếng Anh lớp 7

   • Tiếng Anh lớp 6
   • Tiếng Anh lớp 3 Mới
   • Tiếng Anh lớp 4 Mới
   • Tiếng Anh lớp 5 Mới
   • Tiếng Anh lớp 6 Mới
   • Tiếng Anh lớp 7 Mới
   • Tiếng Anh lớp 8 Mới
   • Tiếng Anh lớp 9 Mới
   • Tiếng Anh lớp 10 Mới
   • Tiếng Anh lớp 11 Mới
   • Tiếng Anh lớp 12 Mới
   • Family và Friends Special Grade 5
   • Family và Friends Special Grade 4
   • Family và Friends Special Grade 3
   • Family và Friends Special Grade 2
   • Family và Friends Special Grade 1
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 12
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 11
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 10
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 8
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 4 mới
   • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 mới
  • Sinh học
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Sinh lớp 12
   • Sinh lớp 12 Nâng cao
   • Sinh lớp 11
   • Sinh lớp 11 Nâng cao
   • Sinh lớp 10
   • Sinh lớp 10 Nâng cao
   • Sinh lớp 9
   • Sinh lớp 8
   • Sinh lớp 7
   • Sinh lớp 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập Sinh lớp 12
   • Sách bài tập Sinh lớp 11
   • Sách bài tập Sinh lớp 10
   • Sách bài tập Sinh lớp 9
   • Sách bài tập Sinh lớp 8
   • Sách bài tập Sinh lớp 7
   • Sách bài tập Sinh lớp 6
  • Giáo dục đào tạo công dân
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Giáo dục đào tạo công dân lớp 12
   • Giáo dục đào tạo công dân lớp 11
   • Giáo dục đào tạo công dân lớp 10
   • Giáo dục đào tạo công dân lớp 9
   • Giáo dục đào tạo công dân lớp 8
   • Giáo dục đào tạo công dân lớp 7
   • Giáo dục đào tạo công dân lớp 6
   • SÁCH / VỞ BÀI TẬP

   • Sách bài tập GDCD lớp 9
   • Sách bài tập GDCD lớp 8
   • Sách bài tập GDCD lớp 7
   • Sách bài tập GDCD lớp 6
  • Công nghệ
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Công nghệ 12
   • Công nghệ 11
   • Công nghệ 10
   • Công nghệ 9
   • Công nghệ 8
   • Công nghệ 7
   • Công nghệ 6
  • Tin học
   • SÁCH GIÁO KHOA

   • Tin học lớp 12
   • Tin học lớp 11
   • Tin học lớp 10
   • Tin học lớp 9
   • Tin học lớp 8
   • Tin học lớp 7
   • Tin học lớp 6
  • Lời bài hát
  • Lớp 12
  • Lớp 11
  • Lớp 10
  • Lớp 9
  • Lớp 8
  • Lớp 7
  • Lớp 6
  • Lớp 5
  • Lớp 4
  • Lớp 3
  • Lớp 2
  • Lớp 1

Giải Và ĐápGiaiVaDapHỏi đáp

Câu hỏi

Gam là gì? Giọng thứ là gì? Em hãy viết 50 nốt nhạc trở lên với nhịp 2 4 và dùng các trường độ

Trần Thị Diệu Linh12/10/2017 17:22:57( Âm nhạc – Lớp 8 ) | Âm nhạc | Lớp 8Trần Thị Diệu Linh12 / 10/2017 17:22:57

Câu 1: Gam là gì? Giọng thứ là gì?
Câu 2: Em hãy viết 50 nốt nhạc trở lên với nhịp 2 4 và dùng các trường độ

Câu vấn đáp ( 4 )๖ۣۜїşεƙαїツ12/10/2017 17:34:02๖ ۣ ۜ їşεƙαїツ12 / 10/2017 17:34:02

Câu 1:
-Gam là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc trong một quãng 8 (từ chủ âm đến chủ âm)
-Các bậc âm trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát ( hay một bản nhạc ) người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ.

Vũ Khuê19/10/2017 11:16:34Vũ Khuê19 / 10/2017 11:16:34

Gam trưởng là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung
Các bậc âm trong gam trưởng dùng để xây dựng giai điệu một bài hát, một bản nhạc thì được gọi là giọng trưởng kèm theo tên âm chủ.

Nguyễn T. Linh07/11/2017 20:43:11Nguyễn T. Linh07 / 11/2017 20:43:11

-Gam là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc trong một quãng 8 (từ chủ âm đến chủ âm)
-Các bậc âm trong gam thứ được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát ( hay một bản nhạc ) người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ

Ẩn danh05/03/2019 20:33:21Ẩn danh05 / 03/2019 20:33:21ko co cau trả loi rõ hơn ạBài tập tương quan

 • Đặt lời mới cho bài hát Lí dĩa bánh bò dựa vào hai câu thơ sau Đặt lời mới cho bài hát Lí dĩa bánh bò dựa vào hai câu thơ sau( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Hãy nêu lời bài hát Khát vọng mùa xuân Hãy nêu lời bài hát Khát vọng mùa xuân( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Lý dĩa bánh bò( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Nổi trống lên những bạn ơi( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Chép đoạn nhạc sau : Nhịp 4/4, la trắng, Vạch nhịp, đô đen, rê đen, son trắng, vạch nhịp, mí móc đơn, rế móc đơn, phá trắng, vạch nhịp, la đen, son đen, mi đen, xi đen, vạch nhịp( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Viết lời mới cho bài Hò ba lí( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Viết ngữ cảnh cho bài Lí Dĩa Bánh Bò( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Viết 50 nốt nhạc trở lên với nhịp 2 – 4 và dùng những trường độ trắng đen móc đơn và ghi tên những nốt nhạc đó( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Đặt lời mới cho bài ” Lí dĩa bánh bò “( Âm nhạc – Lớp 8 )
 • Gam là gì ? Giọng thứ là gì ? Em hãy viết 50 nốt nhạc trở lên với nhịp 2 4 và dùng những trường độ( Âm nhạc – Lớp 8 )

Bài tập mới nhất

 • Cho mạch điện như hình vẽ. Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế ?( Vật lý – Lớp 9 )
 • Thế nào là mục tiêu về lượng ?( Ngữ văn – Lớp 9 )
 • Hãy viết một bài văn tưởng tượng 20 năm sau khi về thăm trường( Ngữ văn – Lớp 6 )
 • Write a short paragraph about Mid-Autumn Festival( Tiếng Anh – Lớp 8 )
 • Lập công thức phân tử của những hợp chất. Tính số mol H2O có trong 1,8 gam nước ?( Hóa học – Lớp 9 )
 • Hãy viết một đoạn văn với chủ đề nói về lòng biết ơn thầy cô giáo trong đó có sử dụng danh từ và gạch chân dưới danh từ đó( Ngữ văn – Lớp 6 )
 • Một vật đang hoạt động với tốc độ 25 m / s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50 m cao 14 m, thông số ma sát 0,25. Lấy g = 10 m / s2. Tìm tốc độ của vật ?( Vật lý – Lớp 10 )
 • Tìm số có 3 chữ số, biết số hàng trục bằng 50% hàng trăm, số hàng đơn vị chức năng bằng 1/4 hàng trục ?( Toán học – Lớp 3 )
 • Em hãy nêu bốn ví dụ về cách cư xử lịch sử dân tộc, tế nhị và bốn ví dụ về cách cư xử chưa nhã nhặn, tế nhị trong trường, lớp học mà em biết. Nêu cách khắc phục rèn luyện những việc làn chưa lịch sự và trang nhã, tế nhị( Giáo dục đào tạo Công dân – Lớp 6 )
 • Tính độ dài những cạnh của tam giác ABC. Tính chu vi tam giác ABC( Toán học – Lớp 10 )

Hỏi đáp bài tập

 • Lớp 1
  • Toán học
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Thể dục
  • Ngoại ngữ khác
 • Lớp 2
  • Toán học
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Thể dục
  • Ngoại ngữ khác
 • Lớp 3
  • Toán học
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Thể dục
  • Ngoại ngữ khác
 • Lớp 4
  • Toán học
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Thể dục
  • Ngoại ngữ khác
 • Lớp 5
  • Toán học
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Thể dục
  • Ngoại ngữ khác
 • Lớp 6
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Ngữ văn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Tin học
  • Lập trình
  • Công nghệ
  • Thể dục
  • Giáo dục Công dân
  • GD Quốc phòng an ninh
  • Ngoại ngữ khác
  • Khác
 • Lớp 7
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Ngữ văn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Tin học
  • Lập trình
  • Công nghệ
  • Thể dục
  • Giáo dục Công dân
  • GD Quốc phòng an ninh
  • Ngoại ngữ khác
  • Khác
 • Lớp 8
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Ngữ văn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Tin học
  • Lập trình
  • Công nghệ
  • Thể dục
  • Giáo dục Công dân
  • GD Quốc phòng an ninh
  • Ngoại ngữ khác
  • Khác
 • Lớp 9
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Ngữ văn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Tin học
  • Lập trình
  • Công nghệ
  • Thể dục
  • Giáo dục Công dân
  • GD Quốc phòng an ninh
  • Ngoại ngữ khác
  • Khác
 • Lớp 10
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Ngữ văn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Tin học
  • Lập trình
  • Công nghệ
  • Thể dục
  • Giáo dục Công dân
  • GD Quốc phòng an ninh
  • Ngoại ngữ khác
  • Khác
 • Lớp 11
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Ngữ văn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Tin học
  • Lập trình
  • Công nghệ
  • Thể dục
  • Giáo dục Công dân
  • GD Quốc phòng an ninh
  • Ngoại ngữ khác
  • Khác
 • Lớp 12
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Toán học
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Ngữ văn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Đạo đức
  • Khoa học
  • Lịch sử
  • Địa lý
  • Sinh học
  • Tin học
  • Lập trình
  • Công nghệ
  • Thể dục
  • Giáo dục Công dân
  • GD Quốc phòng an ninh
  • Ngoại ngữ khác
  • Khác
 • Đại học
 • Trình độ khác
 • Không tìm thấy

Xem thêm: Khuông nhạc.

2019 © All Rights Reserved – GiaiVaDap. com

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *