Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” ghi chú “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ ghi chú, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ ghi chú trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Ghi chú Ghi chú 5: Saaremaa JK bỏ giải.

2. Xuất các ghi chú thành ghi chú bên lề

3. Ghi chú

4. Ghi chú:

5. Đã ghi chú.

6. Ghi chú cuối %

7. Ghi chú viết tay.

8. Ghi chú mục nhập

9. Sau khi xóa một ghi chú, bạn có 7 ngày để khôi phục ghi chú đó.

10. Ghi chú ^ Bộ Ngoại giao.

11. Để chèn phần ghi chú, hãy nhấp vào biểu tượng ghi chú phía trên trang tổng quan.

12. Ghi chú 3: Vutihoolikud bỏ giải.

13. Có một ghi chú quan trọng.

14. Có lẽ nên ghi chú vắn tắt, giống như chúng ta thường ghi chú tại các hội nghị.

15. Lề sách đầy những ghi chú.

16. ” Sự trừu tượng của ghi chú. “

17. Không thể đệ trình ghi chú

18. Ghi chú Kho bạc Nhà nước thay thế các ghi chú tiền tệ của tiểu bang sau năm 1928.

19. Sau khi hoàn thiện một ghi chú trong Keep, bạn có thể lưu trữ hoặc xóa ghi chú đó.

20. Ghi chú 2: SK Tääksi bỏ giải.

21. Bà ta đã viết tờ ghi chú.

22. Anh ném quyển ghi chú của anh.

23. Viết ghi chú rồi nhấp vào Thêm.

24. Giờ thì, bảng ghi chú trong bếp.

25. Lát nữa gặp lại nhé. Ghi chú:

26. Xem ghi chú bên dưới danh sách.

27. Sử dụng Keep, bạn có thể lưu các ghi chú như biên nhận hoặc tác phẩm nghệ thuật làm ghi chú.

28. Đối tượng * (xem ghi chú bên dưới)

29. 3:lời ghi chú ở đầu bài—Lời ghi chú ở đầu một số bài Thi-thiên dùng để làm gì?

30. Bài viết này hướng dẫn cho bạn cách tạo và chỉnh sửa ghi chú và cách xem lịch sử ghi chú.

31. Xuất các ghi chú thành phần chú thích

32. Đó là một đống ghi chú tượng hình.

33. Olson chụp, ngoại trừ được ghi chú khác

34. Anh ta có ghi chú hoặc gì không?

35. Ghi chú: (S) biểu hiện cho Nam Hàn.

36. Ghi chú “Hung Up” lấy mẫu từ “Gimme!

37. Ghi chú ngắn gọn bên lề sách học.

38. Hình phạt nghiêm trọng sẽ được áp dụng cho bất kỳ ai giả mạo ghi chú hoặc cố ý sử dụng ghi chú đó.”

39. Nhìn này, anh đã có ghi chú của tôi.

40. Tôi cần giúp với ghi chú của Mr. Palmer.

41. Ghi chú Tài liệu tham khảo Roach, Martin (2003).

42. Khoảng cách giữa ghi chú cuối trang và thân

43. Đoạn ghi chú ở cuối trang ghi gì vậy?

44. * Đọc kỹ thông tin ghi chú bên bao thuốc .

45. Đồ ngu, dùng quy tắc âm đầu. Ghi chú:

46. Các ghi chú của Ngân hàng Nhà nước mô tả Lenin trong khi Kho bạc ghi chú mô tả thiết kế nghệ thuật hoa.

47. Ghi chú cuối trang % #Table_ Name Cell row, column

48. Tất cả được đánh dấu, ghi chú rõ ràng.

49. Chỉ có bốn người có dòng ghi chú đó.

50. Giờ, để tôi trình bày ghi chú quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *