Vâng, tôi thậm chí nhìn thấy giấy vệ sinh có nhãn hàng là Cảm Ơn.

Yes, I have even come across a toilet paper whose brand is called “Thank You.”

ted2019

Cũng hết giấy vệ sinh nữa.

It’s not even nine o’clock yet!

OpenSubtitles2018. v3

Giấy vệ sinh “?

” Piss poor “?

OpenSubtitles2018. v3

Anh, đi mua giấy vệ sinh và tả em bé, để làm sạch chỗ này.

You, you’re gonna get some Purell and some baby wipes, you’re going to clean this shit up.

OpenSubtitles2018. v3

Cho tôi mượn cuộn giấy vệ sinh?

Do you have any toilet paper?

OpenSubtitles2018. v3

Và chúng tôi đã có thô, tái chế giấy vệ sinh.

And we had the rough, recycled toilet paper.

ted2019

Và ông đang trả công để tôi chấp nhận rủi ro, chứ không phải giấy vệ sinh.

And risk is what you’re paying me for, not toilet paper.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài ra, con đừng bao giờ lau cu bằng giấy vệ sinh sau khi con đi tè.

Also, you never use toilet paper on your dick after you take a piss.

OpenSubtitles2018. v3

Và năm tới, giấy vệ sinh.

And next year, toilet paper.

ted2019

Stoneheart sẽ cung cấp cho lính của tôi… $ 300 tiền giấy vệ sinh.

Stoneheart provided our troops with $ 300 toilet seats.

OpenSubtitles2018. v3

Ông cũng là người đầu tiên đề cập tới giấy vệ sinh.

Yan was also the first person in history to mention the use of toilet paper.

WikiMatrix

Họ đã quăng đống phân, giấy vệ sinh lên nó!

Man, they disrespected the crap out of it!

OpenSubtitles2018. v3

Ý tôi là, không cần dùng tay, không cần giấy vệ sinh.

I mean, a no hands, no toilet paper toilet.

QED

Giấy vệ sinh biết nói.

Talking toilet paper.

OpenSubtitles2018. v3

Rồi sữa, rồi bánh mì, rồi giấy vệ sinh rồi đá rồi mọi thứ anh ấy cần nữa.

And milk and bread and toilet paper and ice and every other damn thing he needs.

OpenSubtitles2018. v3

Nghe nói là giấy vệ sinh cho tướng McArthur.

I hear it’s toilet paper for General MacArthur.

OpenSubtitles2018. v3

Này, lấy giúp tôi giấy vệ sinh đi.

Get me some toilet paper.

OpenSubtitles2018. v3

Tạp chí Time miêu tả nó như giấy vệ sinh cho những miếng vải tua cô đeo trên tay.

Time magazine described it as toilet paper for the curtains hanging on her arms.

WikiMatrix

Các que quẹt bằng gỗ được gọi là chu-gi đã được sử dụng như một loại giấy vệ sinh.

Wooden sticks called chūgi were used as a sort of toilet paper.

WikiMatrix

Có lần, thậm chí bà tôi còn lộn hết cuộn giấy vệ sinh để viết từ ” shmily ” vào tờ giấy cuối cùng .

At one point, my grandmother even unrolled an entire roll of toilet paper to leave ” shmily ” on the very last sheet .

EVBNews

Ở đây, nước thường được sử dụng thay vì, hoặc cùng với giấy vệ sinh để làm sạch sau khi đi vệ sinh.

Here, water is commonly used instead of, or together with, toilet paper for cleaning after defecation.

WikiMatrix

Những người khác thì cái gì cũng ăn cắp—nào là bình cắm hoa, gạt tàn thuốc, ngay cả giấy vệ sinh và đường!

Others steal everything—vases, ashtrays, even toilet paper and sugar!

jw2019

Một số bạn có thể muốn loại giấy vệ sinh có nhiều chất tẩy trắng nhất hơn là loại thân thiện nhất với mội trường.

Some of you may want the toilet paper with the most bleach in it rather than the most ecologically responsible choice.

QED

dù vậy, gửi đến cha mẹ tôi gửi đến những người down nhạc Hannah Montana từ Lunchbox… làm bánh Hannah Montana… Và Hannah Montana giấy vệ sinh

Also, remind your parents to pick up your official Hannah Montana lunchbox Hannah Montana cheese grater and Hannah Montana toilet paper.

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *