Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc 8 tiết 10: Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc: TĐN số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ MÔN: ÂM NHẠC – LỚP 8BGiáo viên thực hiện: Bïi ThÞ H»ng? Em hãy cho biết đó là nhạc của bài hát nào? Do ai sáng tác? Bài hát “Tuổi hồng” nhạc và lời Trương Quang Lục.- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TiÕt 10I. Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh? Để xác định giọng của bản nhạc cần dựa vào yếu tố nào?? Hóa biểu là gì?? Lấy ví dụ về một số bài hát có hóa biểu- Dựa vào hóa biểu và nốt kết thúc bài.- Là những dấu thăng hoặc dấu giáng nằm ở đầu khuông nhạc.- Hò kéo pháo, Tuổi hồng, Bóng cây Kơ-nia, Quốc tế ca. .. Mì mi mí mi mì ø.. .- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TiÕt 10I. Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh1. Giọng song songĐịnh nghĩa: Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chung hóa biểu. Ví dụ 1:Giọng Đô trưởng và giọng La thứ là hai giọng gì? Vì sao?Là hai giọng song song vì trên hóa biểu không có dấu thăng, dấu giáng.Ví dụ 2:Giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ là hai giọng gì? Vì sao?Là hai giọng song song vì trên hóa biểu đều có dấu Si giáng.- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TiÕt 10I. Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh1. Giọng song song2. Giọng La thứ hòa thanhCông thức giọng La thứ (còn gọi là giọng La thứ tự nhiên)Công thức giọng La thứ hòa thanhEm hãy nhận xét sự khác nhau của hai giọng trên?Ở giọng La thứ hòa thanh bậc VII có chứa dấu thăng.Định nghĩa: Giọng La thứ hòa thanh là giọng thứ có bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.I. Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TiÕt 10II. Tập đọc nhạcBài TĐN số 3 được viết ở nhịp mấy? Viết ở giọng gì? Vì sao?Bài TĐN số 3 được viết ở nhịp 3/4. Viết ở giọng La thứ hòa thanh. Vì có nốt Son thăng.Em hãy nhận xét về cao độ và trường độ của bài TĐN số 3? Theo em bài TĐN này được chia làm mấy câu?Về cao độ gồm các nốt Son, La, Si, Đô, Rê, Mi.Về trường độ gồm: nốt móc đơn, móc kép, nốt đơn chấm dôi, nốt đen, nốt đen chấm dôi và nốt trắng. Bài TĐN gồm hai câu, mỗi câu gồm 4 ô nhịp.Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi:BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨCChóc mõngRÊt tiÕca. 1 giäng tr­ëng vµ 1 giäng thø cã chung ho¸ biÓu b. 1 giäng tr­ëng vµ 1 giäng thø kh¸c nhau ho¸ biÓu c. 2 giäng tr­ëng cã chung ho¸ biÓu d. 2 giäng thø cã chung ho¸ biÓu 1) Giọng song song là:RÊt tiÕcRÊt tiÕc- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TiÕt 102) Một cặp song song hóa biểu có một dấu giáng? a. Son thø vµ Mi thø b. Pha tr­ëng vµ Rª thø c. §« tr­ëng vµ La thø d. Son tr­ëng vµ La thøB¹n ®· chon saiThËt tiÕcSai mÊt råiHãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi:BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TiÕt 10 a. BËc III t¨ng lªn nöa cung b. BËc V t¨ng lªn nöa cung c. BËc VI t¨ng lªn nöa cung d. BËc VII t¨ng lªn nöa cung3) Giọng thứ hòa thanh có:Chóc mõng b¹nB¹n chon sai råiRÊt tiÕcTiÕc qu¸Hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi:BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC- Nhạc lí: Giọng song song, Giọng La thứ hòa thanh- Tập đọc nhạc: TĐN số 3TiÕt 10CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ Đà VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNGCHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE,CÁC EM HỌC SINH HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *