Kane’ll walk away scat-free, and you’ll go away for life.

Kane lãnh hậu quả, và anh sẽ được tự do.

OpenSubtitles2018. v3

Problem is, the world doesn’t go away just because you want it to.

Vấn đề là cái thế giới này, nó không đơn giản là có thể lờ đi như mình muốn.

OpenSubtitles2018. v3

I don’t want to go away with Carl.

Tôi không muốn đi xa với Carl.

OpenSubtitles2018. v3

You going away?

Chú sẽ đi đâu hả?

OpenSubtitles2018. v3

But he remained faithful, saying: “Go away, Satan!

Nhưng ngài một mực giữ sự trung thành, ngài nói: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra!

jw2019

All you had to do was go away!

Tất cả những gì anh phải làm là bỏ đi!

OpenSubtitles2018. v3

Uh, will you tell her I’m-I’m going away?

Vậy bác có thể gọi cho cô ấy bảo cháu sắp đi rồi không?

OpenSubtitles2018. v3

But the basic problem likely will not go away, for people love lights and glass.

Nhưng, dường như nguyên nhân cơ bản vẫn còn đó, vì người ta thích kính và ánh sáng.

jw2019

They’re going away.

Chúng đi rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Go away, Holly.

Tránh ra chỗ khác, Holly.

OpenSubtitles2018. v3

Look, try this fucking drone and just please go away.

Cửa ra ở đằng đó, làm ơn hãy rời khỏi đây.

OpenSubtitles2018. v3

How much treasure do you want to lift the siege and go away?

Anh muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu mới không vây hãm và rời khỏi?

OpenSubtitles2018. v3

I can make all this go away, Jonson.

Ta có thể… để mọi thứ trôi đi, Jonson.

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Khuông nhạc.

But the anxiety I was feeling would not go away.

Nhưng nỗi lo âu tôi cảm thấy không rời khỏi tôi.

LDS

Let’s go away together and roam the world, as free as the wind.

Chi bằng bỏ đi xa, phiêu diêu tự tại tự do như ngọn gió

OpenSubtitles2018. v3

What did Pfizer have to pay to make their whole thing go away?

Bao nhiêu công ty Pfizer phải trả để dàn xếp mọi việc?

OpenSubtitles2018. v3

I want to go away.

Em muốn đi khỏi đây.

OpenSubtitles2018. v3

And then going away, and probably eating dinner or something.

Và tôi rời khỏi đó, và hình như đi ăn tối hoặc làm gì đó

QED

Barbara’s going away, we can talk about this then.

Barbara sẽ đi xa trong vòng 1 tuần.

OpenSubtitles2018. v3

When you see the cube one way, behind the screen, those boundaries go away.

Khi những bạn nhìn khối lập phương theo một chiều, đằng sau màn hình hiển thị, những ranh giới đó biến đi .

QED

GO AWAY, SATAN!”

“HỠI SA-TAN, HÃY ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!”

jw2019

We have to go away.

Chúng tôi phải rời nơi này.

ted2019

Go away, you confuse me!

Đi chỗ khác đi, anh quấy rầy em.

OpenSubtitles2018. v3

Please just tell him to go away.

Làm ơn cứ bảo hắn đi khỏi.

OpenSubtitles2018. v3

Did you really think it was all just neatly gonna go away?

Em thực sự nghĩ tất cả chuyện đó sẽ tự nhiên trôi qua một cách dễ dàng ư?

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *