Therefore, we find that people tend to give socially desirable responses, not necessarily their honest opinions, because they don’t want to come across as heartless, racist, or bigoted.

Vì vậy, chúng ta thấy rằng người ta có xu hướng cung cấp một cách xã giao những câu trả lời được mong chờ, mà không nhất thiết phải ý kiến trung thực của họ, bởi vì họ không muốn vấp phải những thứ như vô tâm, phân biệt chủng tộc, hay mù quáng.

QED

Every year, as we watch Ebenezer Scrooge undertake his miraculous transformation from a heartless hermit into a happy neighbor filled with Christmas joy, we feel the tug to let go of the Scrooge within us.

Mỗi năm, khi chúng tôi xem Ebenezer Scrooge trải qua sự đổi khác kỳ diệu từ một người sống ẩn dật không có lòng nhân từ thành một người hàng xóm vui tươi tràn trề niềm vui Giáng Sinh, thì chúng tôi cảm thấy được thôi thúc để đổi khác giống như Scrooge .

LDS

I know he can seem kind of heartless but he wasn’t always like that.

Ta biết sư phụ có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng không phải lúc nào sư phụ cũng như thế đâu.

OpenSubtitles2018. v3

Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions.

Tôn giáo là tiếng thở dài của loài người bị đàn áp, trái tim của một quốc tế không trái tim, và linh hồn của những điều kiện kèm theo vô hồn .

WikiMatrix

How can you all be so heartless?

Sao mà mấy người mất hết lương tâm như vậy?

OpenSubtitles2018. v3

TYBALT What, art thou drawn among these heartless hinds?

TYBALT gì, ngươi nghệ thuật được rút ra trong số những Hinds nhẫn tâm?

QED

(Ephesians 1:10) Yes, then there will be universal harmony, and the human family will be united earth wide, free from racial strife, political division, heartless crime and the violence of war.

Đúng vậy, khi đó cả vũ trụ sẽ hòa hợp và gia đình nhân loại sẽ được hợp nhất trên khắp trái đất, không còn xung đột chủng tộc, chia rẽ chính trị, tội ác bất nhân và chiến tranh hung bạo nữa.

jw2019

It’s also heartless.

Và cũng rất nhẫn tâm nữa.

OpenSubtitles2018. v3

I heard he is a heartless person.

Tôi nghe nói, ổng ta là một người vô tâm.

OpenSubtitles2018. v3

(1 Timothy 5:1, 2) Under such loving care, the Christian congregation reflects the spirit of a warm, loving family, not that of a cold, heartless business corporation. —1 Corinthians 4:14; 1 Thessalonians 2:7, 8.

(1 Ti-mô-thê 5:1, 2) Với sự chăm sóc yêu thương như thế, hội thánh sẽ giống như một gia đình đầm ấm, yêu thương chứ không phải như một công ty lạnh lẽo, tàn nhẫn.—1 Cô-rinh-tô 4:14; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7, 8.

jw2019

Munro’s prose reveals the ambiguities of life: “ironic and serious at the same time,” “mottoes of godliness and honor and flaming bigotry,” “special, useless knowledge,” “tones of shrill and happy outrage,” “the bad taste, the heartlessness, the joy of it.”

Văn xuôi của Munro phát hiện những mơ hồ của cuộc sống: “mỉa mai và nghiêm trọng cùng một lúc”, “phương châm của sự tin kính và danh dự và sự cố chấp quá đáng”, ” kiến thức đặc biệt, vô dụng”, “giọng phẫn nộ chói tai và hạnh phúc”, “sở thích xấu, sựtâm, niềm vui của nó”.

WikiMatrix

He then looked behind him and saw a woman who he would later find out was absolutely heartless.

Sau đó ông nhìn về phía sau và trông thấy người phụ nữ mà sau này ông mới biết là rất nhẫn tâm.

OpenSubtitles2018. v3

Why are you so heartless?

Sao em lại phải vô cảm như thế?

OpenSubtitles2018. v3

Xem thêm: Khuông nhạc.

Don’t blame me of being heartless.

Đừng xúc phạm tôi bằng cái thái độ bất cần đấy chứ.

OpenSubtitles2018. v3

So, that’s heartless.

Làm thế thì vô tình quá.

OpenSubtitles2018. v3

Hence, godly wisdom is not dry, heartless, or merely intellectual.

Do đó, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì không vô tình, nhẫn tâm, hoặc thuần lý thuyết.

jw2019

What a heartless, disobedient man Jehoash had become —all because he succumbed to the influence of bad associations! —2 Chronicles 24:17-22; 1 Corinthians 15:33.

Thật Giô-ách đã trở nên vô tâm, bội nghịch biết bao—tất cả cũng chỉ vì sự kết hợp xấu!—2 Sử-ký 24:17-22; 1 Cô-rinh-tô 15:33.

jw2019

I don’t need help from a heartless man like you.

Tôi không cần sự giúp đỡ của một người vô tình như anh.

OpenSubtitles2018. v3

Do you think that because I am poor, obscure, plain and little that I am soulless and heartless?

Ông tưởng chính do tôi bần hàn, vô danh, mộc mạc và nhỏ bé thì tôi không có trái tim và không có linh hồn chăng ?

OpenSubtitles2018. v3

Toru admits that in this destructive environment and frame of mind, he became “a heartless and unfeeling person.”

Do có suy nghĩ đó và sống trong môi trường đầy bạo lực, anh Toru thừa nhận là mình đã trở thành “người cảm và chai lì”.

jw2019

What kind of heartless monster do you think I am?

Anh nghĩ em là loại quái vật nhẫn tâm nào sao?

OpenSubtitles2018. v3

In Kingdom Hearts II, the world has since been restored following Ansem’s defeat, but Beast and Belle are having difficulties due to the enigmatic Xaldin of Organization XIII attempting to bring out the Beast’s darker side in order to turn him into a Heartless and a Nobody, but the Beast eventually comes to his senses and works with Sora once again to defeat Xaldin once and for all.

Trong Kingdom Hearts II, quốc tế một lần nữa bị tái lập sau thất bại của Ansem, nhưng Quái thú và Belle gặp khó khăn vất vả riêng vì Xaldin của tổ chức triển khai XIII huyền bí đang nỗ lực lấy ra mặt tối của Quái thú để biến anh thành một Heartless và một Nobody, nhưng sau cuối Quái thú sử dụng trực giác của mình và liên tục hợp tác với Sora để tàn phá Xaldin một lần và mãi mãi .

WikiMatrix

Baby, you heartless.

Giời ơi, nhẫn tâm quá.

OpenSubtitles2018. v3

(Matthew 23:4; Luke 11:46) One cannot fail to note in the Gospels the unmistakable portrayal of the religious leaders —especially the scribes and the Pharisees— as a haughty, heartless, and hypocritical group.

Chúng ta có thể dễ thấy lời miêu tả hết sức rõ ràng trong sách Phúc âm về các nhà lãnh đạo tôn giáo—nhất là các thầy thông giáo và người Pha-ri-si—là nhóm người kiêu ngạo, vô tâm và giả hình.

jw2019

The God of heaven is not a heartless referee looking for any excuse to throw us out of the game.

Thượng Đế trên trời không phải là trọng tài vô tâm và tìm kiếm bất cứ lý do gì để loại chúng ta ra khỏi Thượng Thiên Giới.

Xem thêm: Khuông nhạc.

LDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *