Hiệu lực đối kháng với người thứ ba là một khái niệm mới được pháp luật tại Bộ luật dân sự năm ngoái, vậy hiệu lực đối kháng với người thứ ba là gì ? AZLAW sẽ nghiên cứu và phân tích những lao lý và lý giải đơn cử về khái niệm “ hiệu lực đối kháng với người thứ 3 ” trong bài viết sau đây :Hiệu lực đối kháng với người thứ ba là một khái niệm mới được pháp luật tại Bộ luật dân sự năm ngoái, vậy hiệu lực đối kháng với người thứ ba là gì ? AZLAW sẽ nghiên cứu và phân tích những pháp luật và lý giải đơn cử về khái niệm “ hiệu lực đối kháng với người thứ 3 ” trong bài viết sau đây :

Khái niệm hiệu lực đối kháng với người thứ ba

Điều 297. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba
1. Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm.
2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Hiểu đơn giản hiệu lực đối kháng với người thứ ba là khi xác lập giao dịch đảm bảo, quyền và nghĩa vụ các bên trong giao dịch không chỉ xác lập với hai bên trong giao dịch, trong một số trường hợp còn phát sinh với bên thứ 3 chiếm giữ tài sản.

Ví dụ: Trong trường hợp A là bên vay có thể chấp tài sản là quyền sử dụng đất cho ngân hàng B nhưng lại giao mảnh đất cho C sử dụng, thì trong trường hợp A không đủ khả năng thanh toán và xử lý tài sản đảm bảo ngân hàng B có quyền yêu cầu C không tiếp tục sử dụng mảnh đất để tiến hành thủ tục thanh lý tài sản đảm bảo.

Thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba

Hiệu lực đối kháng với người thứ ba phát sinh khi ĐK thanh toán giao dịch bảo vệ hoặc bên nhận gia tài bảo vệ nẵm giữ hoặc chiếm giữ gia tài ( đây là điểm mới so với bộ luật dân sự 2005 )

Quyền lợi bên nhận bảo vệ khi phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm đối kháng

Điều 297. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba
2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Trường hợp nào phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba

Hiện tại có 9 giải pháp bảo vệ nhưng chỉ có 4 giải pháp bảo vệ phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba đó là Cầm cố gia tài ; Thế chấp gia tài ; Bảo lưu quyền sở hữu ; Cầm giữ gia tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *