Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” kén “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ kén, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ kén trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Kén cá chọn canh Kén cá chọn canh

2. Kén chọn quá!

3. Con Tằm Dệt Kén.

4. Phần 2: Kén vợ.

5. Nhưng kén của Aurora…

6. Một cái kén ấp trứng

7. Kén của loài sâu bướm này rất giống với kén của Stigmella ulmivora và Stigmella kazakhstanica.

8. Hãy kén chọn âm nhạc

9. Hủy bỏ lễ kén chọn!

10. Bạn có kén ăn không?

11. Và chuẩn bị kén thoát hiểm.

12. Sâu không làm kén để ở.

13. Kén của tôi thì phức tạp hơn.

14. Chúng ăn trong một tổ kén.

15. Sâu bướm xây kén trên cỏ.

16. Đó là kén sinh mới sao?

17. Loại kén này dùng trong công nghiệp.

18. Bộ kén màu sắc vừa mọi kênh

19. Chẳng hạn, tôi thường rất kén ăn.

20. Đâu phải lúc nào anh cũng kén chọn.

21. Viên đá ở cái kén xa nhất.

22. Chúng không ăn khi ở trong kén.

23. Nhưng tôi không nên quá kén chọn.

24. Bộ kén màu sắc bóng mọi kênh

25. Kén ngủ đông là cơ chế an toàn.

26. Giờ thì ai kén cá chọn canh đây?

27. Không còn thời gian để kén chọn nữa.

28. Ăn xin thì đâu thể kén, phải không?

29. Tín đồ Đấng Christ cần phải kén chọn.

30. Đừng có kén cá chọn canh thế chứ.

31. Chúng có thể khá kén chọn đồ ăn.

32. Anh ta là một người hay kén chọn.

33. Anh ấy đặc biệt kén cá chọn canh…

34. Ông đã kiểm tra kén ngủ đông chưa?

35. Lúc còn nhỏ con ít kén chọn hơn.

36. Cháu nên biết rằng con trai ta rất kén ăn

37. Như Foggy nói, chúng tôi rất kén chọn khách hàng.

38. Tốt, người da màu tối ít kén chọn hơn.

39. Con vẫn còn cái kiểu kén chọn quá thể.”

40. Chuẩn bị kén và bắt đầu chuỗi biến đổi.

41. Nhưng Ngọc Lan vẫn chưa kén được ai vừa lòng.

42. Khi đó, vua rắn Naga tổ chức lễ kén rể.

43. Cháu nên biết rằng con trai ta rất kén ăn.

44. Seung Jo, cậu ấy thật là kén cá chọn canh

45. Sau khi tách sữa, lợn không kén ăn, mau lớn.

46. Soneira, trong khi về mặt kỹ thuật, đã rất kén chọn. “

47. Một đêm tiếp bao nhiêu khách chả kén chọn gì cả

48. Tổ kén được tạo dưới lá dọc theo một gân lá lớn.

49. Thế anh định kén chọn mãi rồi thành ra ế đấy.

50. Có lẽ là vì tôi kén cá chọn canh hơn anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *