Mặc dù hai mắt bị lóa vì mặt trời chói lọi, tôi thấy Ned không còn ở đó.

Although momentarily dazzled by the bright sunlight, I could see that Ned was nowhere about.

Literature

Khối lượng của vũ khí nặng hơn 4 tấn, mặc dù người ta chỉ dùng 6,2 kg plutoni trong lõi.

The overall weapon weighed over 4 tonnes, although it used just 6.2 kg of plutonium in its core.

WikiMatrix

Mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn, họ vẫn thành công.

In spite of everything and against tremendous odds, they succeeded.

ted2019

15 Mặc dù được chỉ định làm Vua Nước Trời, Giê-su không cai trị một mình.

15 Although designated as King of that Kingdom, Jesus does not rule alone.

jw2019

Mặc dù con không nghĩ vậy, nhưng mẹ có thể tạo ra mưa đấy!

Though I don’ t think, Mama, you can take credit for making it rain

opensubtitles2

Tôi vẫn không hiểu, mặc dù, tôi….

I still don’t understand, though, I…

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù vậy, chúng không phải hoàn toàn là không có ý nghĩa.

Because really it isn’t all nonsense.

WikiMatrix

Lối vào chính là từ Khola, mặc dù có một cổng khác có thể vào được là Gupti.

Main entrance to the forest is from Khola Gate, even though there is another gate called Gupti gate.

WikiMatrix

Mặc dù cả nhóm nhìn cùng một phong cảnh, mỗi người thấy một cách khác nhau.

Although the entire group beholds the same scene, each person sees it differently.

jw2019

Anh yêu em mặc dù em như thế.

I love you in spite of that.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù có lời hứa về dòng dõi, nhưng Sa-ra vẫn hiếm muộn.

Despite promises of a seed, Sarah remained barren.

jw2019

Ma-ri cũng đi dự, mặc dù chỉ người nam cần phải đi.

Mary also attended, even though only males were required to do so.

jw2019

Mặc dù buồn bã và thất vọng, nhưng tôi giữ một thái độ chuyên nghiệp.

Although sad and disappointed, I maintained a professional attitude.

LDS

Mặc dù có nhiều kiểu disaccharide, chỉ một số ít disaccharides là được chú ý.

Although there are numerous kinds of disaccharides, a handful of disaccharides are particularly notable.

WikiMatrix

Oyelude đến từ khu vực phía Bắc, mặc dù là cư dân của Yoruba..

Oyelude was from the Northern Region, albeit of Yoruba heritage. .

WikiMatrix

Các thị trấn bị tàn phá, mặc dù hội đồng Biscayan và Oak của Gernika vẫn tồn tại.

The town was devastated, though the Biscayan assembly and the Oak of Gernika survived.

WikiMatrix

Mặc dù ảnh không bao giờ nhìn tới cô.

He was one man who never even looked at you .

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù chị ấy mệt, chị ấy vẫn tiếp tục làm việc.

Though she was tired, she kept on working.

Tatoeba-2020. 08

Mặc dù có rất nhiều ngoại lệ, nhiều quần thể động vật vẫn phù hợp quy tắc Allen.

Though there are numerous exceptions, many animal populations appear to conform to the predictions of Allen’s rule.

WikiMatrix

Một vai rất quan trọng, mặc dù cô sẽ không được nêu tên trong chương trình.

It’s a very important part, although you won’t be listed in the program.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc dù cư dân từ chối sơ tán, nhưng không có thương vong trên đảo.

Despite residents’ refusal to evacuate, no fatalities or major injuries took place on the island.

WikiMatrix

Chúng cũng rất phổ biến trong các vườn thú mặc dù với số lượng nhỏ hơn rất nhiều.

They also are common in zoos, though in far smaller numbers.

WikiMatrix

Mặc dù tôi nghĩ là chúng ta nên cải thiện tiếng Pháp.

I suppose, we shall all have to brush up our French again, though.

OpenSubtitles2018. v3

16 Mặc dù tự mãn, Nê-bu-cát-nết-sa kiêu ngạo sắp sửa bị hạ nhục.

16 Boast though he did, proud Nebuchadnezzar was about to be humiliated.

jw2019

Anh nhận được những lời nhận xét tốt mặc dù thua 0–3.

He received good reviews despite the 0–3 loss.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.