Chúng tôi làm việc lao nhọc cho đến trưa, thì đến lúc phải đi họp Hội Thiếu Nhi.

We worked hard until the afternoon, when it was time to leave for Primary.

LDS

Chị Nielson đang dạy lớp Thiếu Nhi Sunbeam.

Sister Nielson was teaching the Sunbeam class.

LDS

Chúng ta cũng giải nhiệm tất cả các thành viên trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nhi.

We also release all members of the Primary general board.

LDS

Nhưng lần này, nó sẽ đi đến Hội Thiếu Nhi.

But this time she was going to Primary.

LDS

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Second Counselor, Primary General Presidency

LDS

Chúng ta cũng giải nhiệm tất cả các thành viên trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nhi.

We likewise extend releases to members of the Primary general board.

LDS

Ban đầu ông ta là thành viên trong dàn nhạc thiếu nhi ở quê nhà ông ấy, Barquisimeto.

He started as a boy member of the children’s orchestra in his hometown, Barquisimeto.

ted2019

3 Mọi người đều biết là người ta gặt được đầy dẫy tội ác và thiếu nhi phạm pháp.

3 The bumper crop of crime and delinquency is well known.

jw2019

Chúng tôi tham dự Hội Thiếu Nhi vào chiều thứ năm.

We attended Primary on Thursday afternoons.

LDS

Bà nói: “Chúng tôi muốn [các em trong Hội Thiếu Nhi] cảm nhận, yêu thương, hành động.”

“We want [Primary children] to feel, to love, to act,” she said.

LDS

Trẻ em của chúng ta hát trong Hội Thiếu Nhi:

Our children sing in Primary:

LDS

Hội Thiếu Nhi không phải luôn luôn hiện hữu trong Giáo Hội.

There was not always a Primary in the Church.

LDS

Mời chúng báo cáo những kinh nghiệm của chúng trong tuần tới trong Hội Thiếu Nhi.

Invite them to report their experiences next week in Primary.

LDS

Xem thêm: Khuông nhạc.

Hội Thiếu Nhi 1: Tôi Là Con Đức Chúa Cha (34969)

Primary 1: I Am a Child of God (34969)

LDS

Và những cái tôi đọc là những cuốn sách cho thiếu nhi từ Anh và Mỹ.

So I was an early reader, and what I read were British and American children’s books.

QED

Một ngày nọ ở Hội Thiếu Nhi, Melissa yêu cầu tôi ở lại và nói chuyện với bà.

One day at Primary, Melissa asked me to stay behind and visit with her.

LDS

Cordon với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi.

Cordon as Second Counselor in the Primary General Presidency.

LDS

Người nổi tiếng viết sách thiếu nhi có hay không ?

Are celebrity children ‘s books any good ?

EVBNews

Buổi tối hôm nay, có những em gái trong số chúng ta thuộc lứa tuổi Hội Thiếu Nhi.

There are girls among us tonight who are Primary age.

LDS

Đệ Nhất Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

First Counselor, Primary General Presidency

LDS

Bà đã tự mình đi dự Hội Thiếu Nhi và Hội Hỗ Tương Thanh Thiếu Niên.

She took herself to Primary and Mutual.

LDS

438 làng trẻ em SOS và 346 nhà thiếu nhi SOS mang đến ngôi nhà mới cho hơn 60.000 trẻ em.

438 SOS Children’s Villages and 346 SOS Youth Facilities provide more than 60,000 children and youths in need with a new home.

WikiMatrix

Tôi rất thích bài hát của Hội Thiếu Nhi có những lời sau đây:

I love the Primary song that says:

LDS

Hiện nay toà nhà được dùng làm Nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.

The area is now used as miscellaneous storage.

WikiMatrix

Các thiếu nữ đang phục vụ các em trong Hội Thiếu Nhi và những người lớn tuổi.

Young women are serving Primary children and the elderly.

LDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *