Nội dung chính

  • throw a tantrum Thành ngữ, tục ngữ
  • throw a tantrum
  • nổi cơn thịnh nộ (nóng nảy)
  • ném ˈtantrum
  • Video liên quan

Bạn đang đọc: Throw a tantrum nghĩa là gì

Like this video? Subscribe to our free daily email and get a new idiom video every day!

To have an outburst of childish or unreasonable anger, frustration, or ill temper. I was so embarrassed when Danny started throwing a tantrum in the grocery store. You’re adults, not children, and throwing a temper tantrum every time something doesn’t go your way is not the way to address things .Farlex Dictionary of Idioms. © 2022 Farlex, Inc, all rights reserved .to have a temper tantrum ; to put on an active display of childish temper. I never dreamed that Bob would throw a tantrum right there in the department store. You must be so embarrassed !McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc .( British English also throw a ˈwobbly ) ( informal ) suddenly become very angry and behave in an unreasonable way :

When you were a child, you were always throwing tantrums.

♢ My mum would throw a wobbly if she knew what we’d been doing .Farlex Partner Idioms Dictionary © Farlex 2017

See also:

Want to thank TFD for its existence ? Tell a friend about us, add a link to this page, or visit the webmaster’s page for không tính tiền fun content .Link to this page :throw a tantrum Trust former supermodel Naomi Campbell to throw a tantrum. But for a change, the leggy glamazon staged a walk-out for another human being .

Between these covers, you’ll learn how to throw a tantrum, play one side against the other, let the other guy think he has won, procrastinate, win through sympathy, be disarmingly honest, call in backup (ie., My dad can beat up your dad), pretend you don’t hear what they are saying, and the penultimate classic, take your ball and go home.

throw a tantrum Thành ngữ, tục ngữ

throw a tantrum

show your bad temper, lose your cool When I refused to buy candy for Reggie, he threw a tantrum.

nổi cơn thịnh nộ (nóng nảy)

Để bộc phát cơn tức giận, thất vọng hoặc nóng nảy của trẻ con hoặc vô cớ. Tôi đã rất xấu hổ khi Danny bắt đầu nổi cơn thịnh nộ trong cửa hàng tạp hóa. Bạn là người lớn chứ không phải trẻ con và việc nổi cơn tam bành mỗi khi điều gì đó không theo ý bạn không phải là cách để giải quyết mọi việc. cơn giận dữ; để thể hiện một cách chủ động tính khí trẻ con. Tôi chưa bao giờ mơ rằng Bob sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay tại cửa hàng bách hóa. Bạn phải rất xấu hổ! Xem thêm: tantrum, ném

ném ˈtantrum

(tiếng Anh của người Anh cũng ném ˈwobbly) (thân mật) đột nhiên trở nên rất tức giận và cư xử theo cách vô lý: Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn luôn luôn nổi cơn thịnh nộ. ♢ Mẹ tôi sẽ lo lắng nếu bà biết những gì chúng tôi đang làm. Xem thêm: tantrum, némXem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *