Bài 1 : Các câu sau đúng ( Đ ) hay sai ( S ) : 1 ) Tam giác có 2 góc bằng 45 ° là tam giác vuông cân .2 ) Hai tam giác có 2 cặp góc tương ứng bằng nhau thì cặp góc còn lại cũng tương ứng bằngnhau3 ) Hai tam giác có 2 cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì cặp cạnh còn lại cũng tương ứngbăng nhau

4) Nếu 1 cạnh góc vuông và 1 góc nhọn của tam giác vuông này bằng 1 cạnh góc vuông vàgóc nhọn của tam giác vuông kia thì 2 tam giác vuông đó bằng nhau.

5 ) Tam giác cân có 1 góc bằng 60 ° là tam giác đều .6 ) Tạm giác cân có 1 góc bằng 45 ° là tam giác vuông cân. 7 ) Nếu tam giác có độ dài 3 cạnh lần lượt là 3,4,5 thì tam giác đó là tam giác vuông .8 ) Hai tam giác đều thì bằng nhau. 9 ) Góc ngoài của tam giác luôn lớn hơn mỗi góc trong của tam giác đó. 10 ) Trong tam giác cân đường phân giác của góc ở đỉnh đồng thời là đường trung trực củacạnh đáy .

11) Nếu cạnh huyền của tam giác vuông cân này bằng cạnh huyền của tam giác vuông cânkia thì 2 tam giác đó bằng nhau .

12 ) Tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của đoạn thắng BC. Nếu AB = 2 cm, AC = 51 cm thì AM = 2 cm .13 ) Tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Nếu 2B = 30 ° và AM = 6 cm, thìAC = 6 cm. 14 ) Nếu 2 tam giác cân có 2 cặp cạnh bên bằng nhau thì 2 tam giác cân đó bằng nhau .15 ) Nếu cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân này bằng cạnh bên và cạnh đáy của tam giáccân kia thì 2 tam giác cân đối nhau .16 ) Nếu 2 tam giác cân có chung góc ở đỉnh thì 2 cạnh đáy của chúng song song với nhau

.17) Nếu 2 cạnh và 1 góc của tam giác này lần lượt bằng 2 cạnh và 1 góc của tam giác kia thì2 tam giác đó bằng nhau.

18 ) Nếu 3 tam giác cân AMN, BMN, CMN cùng chung cạnh đáy MN thì 3 điểm A, B, Cthắng hàng .19 ) Nếu 2 tam giác vuông cân có 1 cặp cạnh góc vuông bằng nhau thì chúng bằng nhau .20 ) Trong tam giác cân những góc đều hoàn toàn có thể là góc nhọn hoặc góc tù .

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *