The awards were initially focused on computer games, but were later extended to include console games as well, owing to the success of video game consoles such as the Sega Master System and the Sega Mega Drive in the United Kingdom.

Các giải thưởng ban đầu tập trung vào các trò chơi máy tính, nhưng sau đó được mở rộng để bao gồm các game console, nhờ sự thành công của các game console như Sega Master System và Sega Mega Drive ở Anh.

WikiMatrix

& Pipe to Console

& Gửi tới thiết bị cuối

KDE40. 1

“(Console) port” is a game that was originally made for a console (such as Wii or Xbox 360) before an identical version is created which can be played on a personal computer or any other console.

“(Console) port” là một trò chơi ban đầu được thực hiện cho một console (giống như Wii hay Xbox 360) trước khi một phiên bản giống hệt nhau được tạo ra có thể được chơi trên một máy tính cá nhân hoặc bất kỳ nền tảng console khác.

WikiMatrix

You open that safe you got hidden behind the console there, show me the real books, then we figure out my cut.

Anh hãy mở cái tủ sắt mà anh giấu sau bàn điều khiến kia chỉ cho tôi xem sổ sách rồi chúng tôi sẽ tính đến việc chia phần

OpenSubtitles2018. v3

Reviewers praised the console’s advanced 3D graphics and gameplay, while criticizing the lack of games.

Ca ngợi đồ họa gameplay 3D tiên tiến của máy, nhưng chỉ trích việc thiếu trò chơi.

WikiMatrix

Speaking to investors in January 2018, about ten months after the Switch’s release, Shinya Takahashi said that the Switch could have a lifecycle longer than the typical five-to-six years that current home consoles have.

Nói chuyện với các nhà đầu tư vào tháng 1 năm 2018, khoảng mười tháng sau khi phát hành Switch, Shinya Takahashi nói Switch có thể có vòng đời dài hơn năm đến sáu năm so với các máy chơi game hiện tại.

WikiMatrix

To use Google Play games services, you need to create a game listing on your Play Console.

Để sử dụng dịch vụ game show của Google Play, bạn cần tạo list game show trên Play Console .

support.google

There are three different access levels on the Play Console: Account owner, admins and users.

Có 3 cấp truy vấn khác nhau trên Play Console : chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên và người dùng .

support.google

By reflecting godly compassion and by sharing the precious truths contained in God’s Word, you can help those who are grieving to draw consolation and strength from “the God of all comfort,” Jehovah. —2 Corinthians 1:3.

Bằng cách phản ánh sự thương xót của Đức Chúa Trời và chia sẻ những lẽ thật quý giá trong Lời Ngài, bạn cũng có thể giúp những người đang đau buồn tìm được sự an ủi và thêm sức từ “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi”, Đức Giê-hô-va.—2 Cô-rinh-tô 1:3.

jw2019

Further, eShop purchases, while still tied to the Nintendo Account, are not tied to the specific Switch console, as was the case for previous Nintendo hardware.

Hơn nữa, nên mua eShop vì nó vẫn còn gắn với thông tin tài khoản Nintendo, không gắn liền với Switch đơn cử, như trường hợp những máy Nintendo trước đó .

WikiMatrix

Your brief conversation with the householder may well be the most encouraging and consoling experience he has had in a long time.

Cuộc trò chuyện ngắn của bạn có thể là cuộc nói chuyện mang lại nhiều khích lệ và an ủi nhất cho người ấy từ trước đến nay.

jw2019

By 2008, the Civilization series had sold over eight million copies, followed the release of Civilization Revolution for game consoles soon after, Civilization V in 2010 and Civilization VI in 2016.

Vào năm 2008, loạt game Civilization đã bán được hơn 8.000.000 bản, theo sau việc phát hành của phiên bản phụ Civilization Revolution chỉ dành cho các hệ máy chơi game console ngay sau phiên bản mới nhất là Civilization V được phát hành vào năm 2010.

WikiMatrix

Nintendo unveiled its software lineup for the sixth generation console at E3 2001, focusing on fifteen launch games, including Luigi’s Mansion and Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader.

Nintendo đã trình làng những ứng dụng tại E3 2001, tập trung chuyên sâu vào mười lăm game show ra đời, gồm có cả Luigi’s Mansion và Star Wars Rogue Squadron II : Rogue Leader .

WikiMatrix

Xem thêm: Khuông nhạc.

15 Console others with God’s Word.

15 Hãy dùng Lời Đức Chúa Trời để an ủi người khác.

jw2019

The disciples prepared her for burial and sent for the apostle Peter, perhaps for consolation.

Các môn đồ chuẩn bị để chôn bà và sai mời sứ đồ Phi-e-rơ đến, có lẽ để an ủi họ.

jw2019

If you haven’t published any apps using your existing Play Console account, you can create a new account and cancel your existing account.

Nếu chưa xuất bản bất kể ứng dụng nào bằng thông tin tài khoản Play Console hiện có thì bạn hoàn toàn có thể tạo thông tin tài khoản mới và hủy thông tin tài khoản hiện có của mình .

support.google

(Genesis 5:29) In harmony with this promise, the boy was named Noah, which is understood to mean “Rest” or “Consolation.”

Phù hợp với lời hứa này, đứa con trai được đặt tên là Nô-ê, mà chúng ta hiểu tên đó có nghĩa là “Nghỉ ngơi” hoặc “An ủi”.

jw2019

If you’re using GPT ad tags on your website, you can use the on-screen debugging tool called the Google Publisher Console to troubleshoot your ad tags.

Nếu đang sử dụng thẻ quảng cáo GPT trên website của mình, bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ gỡ lỗi trên màn hình hiển thị gọi là Bảng điều khiển và tinh chỉnh dành cho nhà xuất bản của Google để khắc phục sự cố với thẻ quảng cáo của bạn .

support.google

When you select an app on your Play Console, you can see your app’s latest publishing status under the title and package name.

Khi chọn một ứng dụng trên Play Console, bạn hoàn toàn có thể thấy trạng thái xuất bản mới nhất của ứng dụng trong tiêu đề và tên gói .

support.google

You can also check out the Search Console Mobile Usability report47 to fix mobile usability issues affecting your site.

Bạn cũng hoàn toàn có thể xem Báo cáo năng lực sử dụng trên thiết bị di động của Search Console47 để khắc phục những yếu tố về năng lực sử dụng trên thiết bị di động đang tác động ảnh hưởng đến website .

support.google

After you’ve signed up for a Google Play developer account, you can upload apps to Google Play using your Play Console.

Sau khi ĐK thông tin tài khoản nhà tăng trưởng trên Google Play, bạn hoàn toàn có thể tải ứng dụng lên Google Play qua Play Console .

support.google

The following table identifies terms that are used in both Search Console and Analytics reports.

Bảng sau xác lập những cụm từ được sử dụng trong cả báo cáo giải trình Search Console và Analytics .

support.google

If it’s any consolation he sounded like he had more fun with you.

Nếu đây là sự an ủi thì anh ta rên rất nhiều khi mà ngủ với cậu.

OpenSubtitles2018. v3

The Ad Experience Report is available to users and owners of website properties that are verified on Search Console.

Người dùng và chủ sở hữu của loại sản phẩm website đã được xác định trên Search Console hoàn toàn có thể sử dụng Báo cáo thưởng thức quảng cáo .

support.google

The magazine Trost (Consolation), published by the Watch Tower Society in Bern, Switzerland, on May 1, 1940, page 10, reported that on one occasion the female Jehovah’s Witnesses in Lichtenburg received no midday meal for 14 days because they refused to make a gesture of honor when Nazi hymns were played.

Tạp chí Trost (An ủi), xuất bản bởi Hội Tháp Canh ở Bern, Thụy Sĩ, vào ngày 1-5-1940, trang 10, tường thuật rằng có một lần những phụ nữ Nhân-chứng Giê-hô-va tại Lichtenburg không nhận được bữa ăn trưa trong suốt 14 ngày vì họ đã từ chối không làm một cử chỉ tôn kính khi nghe ca khúc của Quốc xã.

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *