Một khuông nhạc điển hình gồm 5 dòng.

A typical staff contains five lines.

ted2019

Nếu thân nốt nhạc nằm trong khe nhạc của khuông nhạc thì dấu chấm dôi sẽ nằm trong khe đó.

If the written musical root lies in a space then the opposite is true.

WikiMatrix

Khuông nhạc có ý nghĩa tương tự một đồ thị toán học thể hiện cao độ đối với thời gian.

The musical staff is analogous to a mathematical graph of pitch with respect to time.

WikiMatrix

Khi chơi dương cầm hoặc harp, khuông nhạc trên thường được chơi với tay phải còn khuông dưới thì chơi với tay trái.

When playing the piano or harp, the upper staff is normally played with the right hand and the lower staff with the left hand.

WikiMatrix

Trong các tác phẩm phức điệu, chẳng hạn có hai bè nhạc được viết trong cùng một khuông thì đuôi nốt nhạc thường được thu ngắn nhằm giữ sự tập trung về mặt thị giác vào khuông nhạc.

In any polyphonic music in which two parts are written on the same staff, stems are typically shortened to keep the music visually centered upon the staff.

WikiMatrix

Kẻ một đường thẳng đứng về bên trái một nhóm các khuông nhạc là cách để thành lập một hệ thống khuông nhạc, nghĩa là tất cả các khuông nhạc trong hệ thống sẽ được chơi cùng một lúc.

A vertical line drawn to the left of multiple staves creates a system, indicating that the music on all the staves is to be played simultaneously.

WikiMatrix

Trong bản giao hưởng bất tận của vũ trụ cuộc sống trên trái đất chỉ là một khuông nhạc; vương quốc của các loài động vật giống như một khuông nhạc; và sự tồn tại của con ngươì là một nốt đơn.

In this vast unfinished symphony of the universe, life on Earth is like a brief measure; the animal kingdom, like a single measure; and human life, a small grace note.

ted2019

Kyd đã sáng tác nhạc khuông ở Manhattan ngay sau sự kiện 11 tháng 9.

Kyd composed the score in Manhattan shortly after the September 11 attacks.

WikiMatrix

Nó không thể phân biệt giữa Điệu tính trưởng và Điệu tính thứ liên quan; một bài nhạc có thể chuyển đổi sang một Điệu tính khác; Nếu việc chuyển đổi là nhỏ, thì không cần thay đổi dấu hóa ở đầu khuông nhạc, thay vào đó chỉ cần thêm các nốt với dấu hóa là được.

It does not discriminate between a major key and its relative minor; the piece may modulate to a different key; if the modulation is brief, it may not involve a change of key signature, being indicated instead with accidentals.

WikiMatrix

Những tranh luận về sự phù hợp của kí hiệu khuông nhạc trong âm nhạc Châu Phi là một chủ đề gây được nhiều sự chú ý của các học giả bên ngoài trong khi các học giả Châu Phi từ Kyagambiddwa đến Kongo, trong hầu hết các điểm, đã chấp nhận những quy ước và giới hạn của những kí hiệu khuông nhạc, và tạo ra những bản sao chép để truyền bá và thảo luận về nó một cách nghiêm túc(Agawu 2003, 52).

The debate about the appropriateness of staff notation for African music is a subject of particular interest to outsiders while African scholars from Kyagambiddwa to Kongo have, for the most part, accepted the conventions and limitations of staff notation, and produced transcriptions to inform and enable discussion and debate (Agawu 2003, 52).

WikiMatrix

Ví dụ, những khuông nhạc đóng trong các tác phẩm của Béla Bartók như “Music for Strings”, “Percussion”, và “Celesta” không sử dụng hợp âm 3, mà gồm một cặp phân tách – hội tụ của những dòng chromatic di chuyển tử một nốt La đồng âm(unison) đến một quãng 8 E♭rồi quay trở lại một nốt La đồng âm, cung cấp cấu trúc khung vững chắc dựa trên mối quan hệ 3 nốt, tuy nhiên mối quan hệ này không phải là một cái trục Chủ âm át mà là duy trì trong vùng chức năng đơn giản của Chủ âm, tức là La (Agawu 2009, 72).

For example, the closing bars of the first movement of Béla Bartók’s Music for Strings, Percussion, and Celesta do not involve a composed-out triad, but rather a diverging-converging pair of chromatic lines moving from a unison A to an octave E♭ and back to a unison A again, providing a framing “deep structure” based on a tritone relationship that nevertheless is not analogous to a tonic-dominant axis, but rather remains within the single functional domain of the tonic, A (Agawu 2009, 72).

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *