Người đại diện theo pháp luật là người do pháp luật hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền pháp luật, để đại diện cho một cá thể hoặc tổ chức triển khai, doanh nghiệp thực thi những thanh toán giao dịch như ký hợp đồng …

Người đại diện theo pháp luật – họ là ai?

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá thể đại diện cho doanh nghiệp triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người nhu yếu xử lý việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trước Trọng tài, Tòa án và những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp luật .

Người đại diện theo pháp luật thường giữ các chức danh quản lý trong cơ cấu tổ chức của công ty. Ví dụ:

– Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên : quản trị Hội đồng thành viên ; Giám đốc / Tổng giám đốc ( Khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020 ) .
– Công ty CP : quản trị Hội đồng quản trị ; Giám đốc / Tổng giám đốc ( Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ) .

Xem chi tiết: Người đại diện theo pháp luật là ai trong các loại hình doanh nghiệp?

Có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty lao lý đơn cử số lượng, chức vụ quản trị và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty lao lý đơn cử quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật ( Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 )
Quy định này sẽ tạo điều kiện kèm theo tối đa cho doanh nghiệp, doanh nghiệp được tự quyết định hành động số lượng người đại diện theo pháp luật cho mình trong việc thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ thanh toán giao dịch của doanh nghiệp .
Xem thêm : Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật cần biết

5 điểm cần biết về người đại diện theo pháp luật ( Ảnh minh họa )


 

Phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật ở trong nước

Hiện nay, doanh nghiệp phải bảo vệ luôn có tối thiểu một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Nước Ta .
Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ còn 01 người đại diện theo pháp luật nhưng không bảo vệ việc thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với doanh nghiệp thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị phải cử người khác thay thế sửa chữa .
Khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 pháp luật phải thay thế sửa chữa người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp khi người này thuộc một trong 10 trường hợp sau :
– Vắng mặt tại Nước Ta quá 30 ngày mà không ủy quyền người khác triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật ;

– Chết;

– Mất tích ;
– Bị tạm giam ;
– Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
– Đang chấp hành hình phạt tù ;
– Bị hạn chế hạn hoặc mất năng lượng hành vi dân sự ;
– Đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc ;
– Có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ;
– Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định .
So với Luật Doanh nghiệp năm trước, Doanh nghiệp 2020 đã bỏ trường hợp người đại diện theo pháp luật bị phán quyết tù .
Đồng thời, pháp luật mới đã bổ trợ thêm 05 trường hợp : Đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; Đang chấp hành hình phạt tù ; Bị hạn chế hạn hoặc mất năng lượng hành vi dân sự ; Đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện hoặc giáo dục bắt buộc ; Có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ; Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định .

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm trước lao lý, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :
– Thực hiện quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp ;
– Trung thành với quyền lợi của doanh nghiệp ; không lạm dụng vị thế, chức vụ và sử dụng thông tin, tuyệt kỹ, thời cơ kinh doanh thương mại, gia tài khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác ;
– Thông báo kịp thời, vừa đủ, đúng chuẩn cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có tương quan của mình làm chủ hoặc có CP, phần vốn góp theo pháp luật của Luật này .
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm nêu trên .

Phải liên đới chịu trách nhiệm nếu gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp việc phân loại quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người đại diện theo pháp luật không lao lý rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật đều có đủ thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp trước bên thứ ba .
Đáng chú ý quan tâm, nếu không pháp luật rõ quyền cho từng người thì toàn bộ người đại diện theo pháp luật phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp so với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp .
Người đại diện theo pháp luật là chúc danh rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Họ là những người đại diện cho doanh nghiệp để triển khai những thủ tục, thanh toán giao dịch theo đúng pháp luật của pháp luật .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.