Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” nhuệ khí “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ nhuệ khí, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nhuệ khí trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đừng mất nhuệ khí

2. Đó chính là nhuệ khí!

3. Nhuệ khí đang dần trở lại.

4. Nhuệ khí ở đây thế nào?

5. Đã hoàn toàn mất hết nhuệ khí

6. Nó sẽ phá hủy nhuệ khí của binh lính.

7. Nhuệ khí ở căn cứ này đã xuống thảm hại.

8. Đồng minh vẫn đứng vững, nhuệ khí đang dâng cao.

9. Mọi cư dân Ca-na-an sẽ mất hết nhuệ khí.

10. Hay sống trong tập thể làm nhụt nhuệ khí của họ.

11. 46 Dân ngoại sẽ héo mòn, mất hết cả nhuệ khí;

12. Nhưng bầy linh dương không thể làm mất hết nhuệ khí của chúng.

13. Mất nhuệ khí vì trận đánh khốc liệt với Porus, họ muốn về nhà.

14. Và, nếu chúng ta may mắn, thêm một ngày nhảy múa để lấy nhuệ khí, nhưng…

15. Mục tiêu làm suy nhụt nhuệ khí và buộc Anh đầu hàng đã không đạt được.

16. Nhuệ khí của quân đội và tinh thần của người dân Đức đã giảm sút đáng kể.

17. Nhuệ khí Quân đội Đức bị suy kiệt nghiêm trọng, nhân lực thì mất dần mất mòn.

18. 4 Ê-sai nhìn thấy một chiến sĩ thắng trận, đầy nhuệ khí tiến về phía Giê-ru-sa-lem.

19. Dĩ nhiên, có thể anh chị phải đối mặt với những biến cố gây sợ hãi và suy giảm nhuệ khí.

20. Đừng để Sa-tan dùng sự sợ hãi làm anh chị suy giảm nhuệ khí và đánh mất lòng trung kiên.

21. Anh ấy đã thiêu rụi nhuệ khí của đơn vị, và là một thảm họa cho sự thành công của điệp vụ này.

22. Các nhà chiến lược quân sự có thể dùng sự tuyên truyền để làm xói mòn và suy yếu nhuệ khí chiến đấu.

23. Khi Katō Kiyomasa bao vây ngọn núi với quân số lớn, quân Triều Tiên mất nhuệ khí và rút lui với 350 thương vong.

24. Nhuệ khí của họ, nếu họ có chút nào, điều mà tôi không tin, đã bị bọn Thổ làm cho tan tác ngay phía trước Medina bằng súng pháo.

25. Tình thẳm sâu, nhuệ khí trào sôi, phải sinh tồn thử thách đắng môi, hơn tất thảy tình nhân đối lứa, một thách thức niềm tin chất chứa có tàn khốc, và cả tối tăm.

26. TÍN ĐỒ Đấng Christ thời ban đầu được sức mạnh thánh linh thúc đẩy đã sốt sắng rao giảng đạo Đức Chúa Trời, không một trở lực nào có thể làm nhụt nhuệ khí của họ.

27. Dù chưa hẳn là đóng vai trò thiết yếu qua màn nhưng nếu người chơi có vũ khí công thành trong tay sẽ làm tăng nhuệ khí quân mình và giúp cho việc công thành được thuận lợi hơn.

28. Một học giả Kinh Thánh ghi: “Để khích động nhuệ khí của những đấu thủ, người ta bày sẵn cho họ thấy ở vận động trường những vòng hoa, phần thưởng cho sự chiến thắng và những cành cây cọ, đặt trên những cái giá ba chân hay trên bàn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.