Chúng không tạo ra các nốt nhạc khác nhau.

They don’t produce different musical notes.

QED

Con số của ngón tay được viết cạnh các nốt nhạc ở trên trang.

Finger numbers are written next to the notes on the page.

LDS

Anh ấy sẽ chơi nốt nhạc đó.

He’ll play it.

ted2019

Nên thậm chí tôi thấy rất khó để mô tả một nốt nhạc buồn cười là thế nào.

So it’s hard to even describe what a funny note would be.

QED

“Dừng lại! Chúng tôi muốn những nốt nhạc ngày mai giống như nó hôm nay”

We want tomorrow’s note to be the same as it was today.”

ted2019

Hoặc một nhạc sĩ có thể lấy những nốt nhạc ra khỏi đầu mình?

Or a musician to get the music out of his head?

ted2019

Tớ không biết tên thật sự của các nốt nhạc.

Now, I don’t know the actual names of the chords.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng việc tạm ngừng giữa các nốt nhạc, à, đó mới là chỗ đòi hỏi nghệ thuật”.

But the pauses between the notes, ah, that is where the art resides.”

jw2019

Anh Erich Frost và những nốt nhạc cho “Kịch về sự sáng tạo”

Erich Frost and his music notes for the “Creation Drama”

jw2019

Chỉ là hai nốt nhạc ở giữa.

It’s just these two notes in the middle.

QED

Những ống tre được chỉnh để phát ra một nốt nhạc hoặc hợp âm khi lắc.

The pipes are tuned to produce a particular note or chord when rattled.

jw2019

( Nốt nhạc piano )

( Piano notes )

QED

Khi một nốt nhạc điệu… dần dần nó sẽ phá hỏng cả bản giao hưởng, David.

When one note is off… it eventually destroys the whole symphony, David.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ hát 3 nốt nhạc kỳ diệu này:

We’re going to sing those three wonderful notes:

QED

Chúng ta lắng nghe và liên kết với mỗi nốt nhạc và mỗi lời ca.

We listen and connect to the variations of melody, rhythm, and harmony throughout the composition.

LDS

Năng lực của cô hơi hướng phá huỷ, nhưng xem những nốt nhạc cô tạo ra kìa.

Your gift is quite destructive ,

OpenSubtitles2018. v3

Đầu óc bạn cứ luôn luôn bị ám ảnh bởi các nốt nhạc.

You’re constantly busy memorizing the notes.

OpenSubtitles2018. v3

(Nốt nhạc piano) Cậu có thể chơi bản “Chuyến bay của Bumblebee” với nốt đó không?

(Piano notes) Can you play “Flight of the Bumblebee” on that note?

ted2019

Ông không đọc nốt nhạc, và khả năng nghe của ông hết sự bị hạn chế.

He didn’t read a note, and he was profoundly hearing impaired.

ted2019

(Nốt nhạc piano)

(Piano notes)

ted2019

Và độ cao thấp âm thanh, các nốt nhạc như các bạn biết chỉ là những âm rung.

And the pitches, the notes, as you know, are just vibrations.

ted2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *