Ngày tiếp theo đó, các hoạt động của những cư dân vẫn diễn ra như thường lệ.

The people of this town will go on with their lives as usual.

WikiMatrix

Sau khúc quanh tiếp theo đó thôi, khúc quanh tiếp theo và cái thung lũng đằng sau đó.

the next bend… … and the valley beyond.

OpenSubtitles2018. v3

Chiến tranh ở Mỹ theo đó coi như tới hồi kết.

U.S. involvement in the war comes to an end.

WikiMatrix

Theo đó, chúng tôi loại nó và bảo,

So under that basis, we put it out and said ,

QED

Bạn gộp tất cả thông tin lại, cất giữ và giá trị theo đó mà tăng dần.

You bring it all together and mash it up and the value emerges that way.

ted2019

Rồi anh phải nhận thức cho rõ, và rồi anh cứ theo đó mà làm.

Then you got to recognize it, and then you have to act on it.

OpenSubtitles2018. v3

Và bạn hãy điều chỉnh độ lớn giọng nói của bạn tùy theo đó.

Adjust yours accordingly.

jw2019

Đội 1 sẽ theo đó mà tập.

The first team looking out for this and that.

OpenSubtitles2018. v3

Ngôn ngữ theo đó cần hiển thị văn bản

What language to use to display text

KDE40. 1

Tiếp theo đó

Followed by

opensubtitles2

Mxe4, và tiếp theo đó thường sẽ là 5…

Nxe4 and usually there now follows: 5…

WikiMatrix

Theo đó, Áo-Hungary chiếm đóng Montenegro từ ngày 15 tháng 1 năm 1916 đến tháng 10 năm 1918.

Accordingly, Austria-Hungary occupied Montenegro from 15 January 1916 to October 1918.

WikiMatrix

Tiếp theo đó là một cuộc tranh luận sôi nổi về con số 3,4.

This would be followed by an exciting discussion of figure 3.4.

Literature

Theo đó, Bale chỉ được liệt kê là “Bruce Wayne” trong credits của The Dark Knight.

Accordingly, Bale is only listed as “Bruce Wayne” in the credits of The Dark Knight.

WikiMatrix

Và nó dẫn tôi đến thuật ngữ tiếp theo, đó là ” sự sống kì dị “.

And that leads me to the next term, which is ” weird life. ”

QED

Anh ra một quyết định để hành động theo đó.

You make a decision on which you’re going to base an action .

QED

Theo đó, XĐLI là tình huống trong hoạt động quản trị công cần nhận biết phải tránh.

It is important that public servants are aware of and avoid COI situations while conducting public duties.

worldbank.org

Durak là một phần của đội đạt á quân Championnat National mùa giải 2011–12, theo đó thăng hạng Ligue 2.

Durak was part of the team that finished as runners-up in the Championnat National in the 2011–12 season, thereby winning promotion to Ligue 2.

WikiMatrix

Theo đó, và một cú sinker về đúng chốt.

Away there, and a beautiful sinker right in the box.

OpenSubtitles2018. v3

Theo đó, ta đạt được gần 73 điểm, rất gần với mục tiêu toàn cầu

Well then, we get to nearly 73, very close to the Global Goals.

ted2019

Tiếp theo đó là một cuộc trò chuyện thú vị và yên tĩnh.

There followed a very interesting, quiet conversation.

LDS

Bạn cũng muốn họ chấp nhận các lý lẽ bạn trình bày và hành động theo đó.

You would also like them to accept the arguments presented and act on them.

jw2019

Từ trong đây châm lửa, ngay sau đó các vị có thể theo đó xông vào rồi

Next, you follow closely and rush in .

QED

Theo đó, bạn có thể cần tính phí Google GST đối với các dịch vụ được cung cấp.

Accordingly, you may need to charge Google GST in respect of the services provided .

support.google

Câu hỏi là: vậy tiếp theo đó sẽ là gì?

The question is: what’s next?

QED

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *