Now, he was a German dramatist … he was a German dramatist and he believed there is a five-act structure, which has an exposition, a rising action, a climax, a falling action and a denouement, which is the unraveling or the resolution of the story.

Ông là nhà soạn kịch người Đức… nhà viết kịch người Đức và ông tin rằng tồn tại cấu trúc cốt truyện năm hồi, bao gồm Dẫn truyện, Cao trào, Đỉnh điểm, Thoái trào và Kết thúc, tức là giải pháp hoặc cách gỡ rối cho câu chuyện.

ted2019

The future of life, where the unraveling of our biology — and bring up the lights a little bit.

Cuộc sống trong tương lai và nơi làm sáng tỏ nền sinh học của chúng ta — và làm ơn bật đèn lên nhé.

QED

It’s like a release of everything that was unraveling in me.

Nó giống như một sự giải thoát mọi thứ đã vụn vỡ trong tôi.

ted2019

These things take time to unravel, even for doctors.

Những điều này cần thời gian kể cả bác sĩ.

OpenSubtitles2018. v3

But while we’re marveling at the fouetté, can we unravel its physics?

Trong lúc bị “hớp hồn” bởi fouetté, chúng ta có thể dùng vật lý làm sáng tỏ.

ted2019

DOWN through the ages, wise men have sought not only to untie difficult knots but also to unravel riddles, interpret prophecies, and even predict the future.

Qua các thời đại, các nhà thông thái không chỉ tìm cách tháo nút thắt khó gỡ mà còn cố giải các câu đố, giải nghĩa lời tiên tri, và thậm chí tiên đoán tương lai.

jw2019

The precipitate action of the Hospitallers could have caused Richard’s whole strategy to unravel.

Hành động nông nổi của các Hiệp sĩ Dòng đền có thể làm cho toàn bộ chiến thuật của Richard bị phá sản.

WikiMatrix

When they encounter shock from the outside that they don’t just unravel and fall to pieces.

Khi chúng gặp phải những cú shock từ bên ngoài chúng không sụp đổ 1 cách dễ dàng.

ted2019

She single-handedly unraveled a plot to bomb the American Embassy in…

Cô ta 1 mình làm sáng tỏ một âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại…

OpenSubtitles2018. v3

The Lexicon is a riddle, indeed, but you will eventually unravel its mysteries, and when you do, our enemies will be swept away.

Lexicon thực sự là một câu đố nhưng nàng cuối cùng sẽ làm sáng tỏ những bí ẩn, và lúc đó, kẻ thù chúng ta sẽ bị cuốn sạch.

OpenSubtitles2018. v3

Maybe you boys are just starting to unravel.

Có lẽ các anh chỉ đang bắt đầu làm sáng tỏ mọi chuyện.

OpenSubtitles2018. v3

Though events set up the defining moments which can evoke profiles in righteousness, outward commotions cannot excuse any failure of inward resolve, even if some seem to unravel so easily.

Mặc dù các biến cố gây ra những giây phút quan trọng mà có thể khơi dậy sự ngay chính nơi con người, nhưng cảnh hỗn loạn trên thế giới không thể được dùng để bào chữa cho sự thiếu cam kết của con người, ngay cả một số người dường như thất bại rất dễ dàng.

LDS

And therefore only the one who “dived” into his consciousness and has “unraveled” his deepest secrets, having reached the source from which space and time come, is really capable of saying what the true nature “of these basic realities of the universe is.”

Và do đó chỉ có một người “chìm” vào ý thức của mình và đã “làm sáng tỏ” những bí mật sâu xa nhất của mình, đạt được điều đó là do khả năng chạm đến nguồn gốc là từ không gian và thời gian, thực sự có khả năng nói bản chất thực sự “của những thực tại cơ bản của vũ trụ là gì.”

WikiMatrix

Xem thêm: Tenor.

Do you long for friendships that will not unravel when put to the test?

Bạn có mong ước có được những tình bạn vững chắc, bất kể sóng gió không ?

jw2019

We pull that thread, see what it unravels.

Ta đưa ra chủ đề, để xem giải quyết ra sao.

OpenSubtitles2018. v3

The band alone, to be unravel and use in case of emergency.

Có tín hiệu chỉ đặc biệt, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp.

OpenSubtitles2018. v3

When the intrigue is unraveled, moreover, do n’t be surprised if the arrests are partly aimed at corralling the mainland ‘s own restive steelmakers, many of whom have not cooperated in Beijing ‘s ore strategy but have been striking their own spot market deals at higher prices .

Hơn nữa, khi mưu đồ được làm sáng tỏ, thì không có gì ngạc nhiên khi hoạt động bắt giữ một phần nhắm đến việc thu tóm những nhà sản xuất thép ngang bướng riêng của đại lục, nhiều người trong số họ đã không hợp tác trong chiến lược quặng mỏ của Bắc Kinh nhưng đã và đang nhắm vào các giao dịch trên thị trường giao ngay của riêng họ với giá cao hơn .

EVBNews

One, coming face to face with herself 30 years older would put her into shock, and she’d simply pass out, or two, the encounter could create a time paradox, the results of which could cause a chain reaction that would unravel

Một là… thấy chính mình 30 năm sau… sẽ làm cô bé sốc và bất tỉnh.

OpenSubtitles2018. v3

Joel Coen stated, “We wanted to do a Chandler kind of story – how it moves episodically, and deals with the characters trying to unravel a mystery, as well as having a hopelessly complex plot that’s ultimately unimportant.”

Joel Coen nói: “Chúng tôi muốn xây dựng một câu chuyện theo phong cách Chandler — cái cách mà nó diễn biến theo từng đoạn và đối xử với các nhân vật trong khi cố tháo gỡ một bí ẩn, cũng như có một cốt truyện quá phức tạp đến mức cuối cùng nó trở nên không quan trọng.”

WikiMatrix

And it was rigged, and it became unraveled when this man, Charles van Doren, was outed after an unnatural winning streak, ending Berry’s career.

Chương trình bị thao túng và sau đó trở nên sáng tỏ khi người đàn ông này, Charles van Doren, sau một lần vận đỏ khó hiểu đã bị thua cuộc, kết thúc sự nghiệp của Berry.

ted2019

Sukarno’s balancing act of “Nasakom” (nationalism, religion and communism) had unravelled.

Sự cân đối của Sukarno mang tên ” Nasakom ” gồm có chủ nghĩa dân tộc bản địa, tôn giáo, cộng sản .

WikiMatrix

I had a plan in place that, until recently, began to unravel.

Tôi có một kế hoạch trong tình thế, cho đến gần đây, bắt đầu được gỡ rối.

OpenSubtitles2018. v3

Yuji attempts to unravel the mystery of Miki Shirono.

Yuji đã nỗ lực để khám phá ra sự thật của Miki Shirono.

WikiMatrix

The moral fabric of society seems to be unraveling at an alarming speed.

Các giá trị đạo đức của xã hội dường như đang bị suy đồi với một tốc độ kinh hoàng.

LDS

The plot often centers on the deductive ability, prowess, confidence, or diligence of the detective as they attempt to unravel the crime or situation by piecing together clues and circumstances, seeking evidence, interrogating witnesses, and tracking down a criminal.

Cốt truyện thường tập trung vào khả năng suy luận, chuyên môn, sự tự tin, hay sự siêng năng của thám tử khi họ cố gắng làm sáng tỏ nguyên nhân tội ác hoặc tình huống bằng cách kết hợp bằng chứng và các tình huống, tìm kiếm bằng chứng, thẩm vấn các nhân chứng và theo dõi tội phạm.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *