Hiện nay tiếng Anh là một trong những môn học bắt buộc tại rất nhiều trường, và đa số các công ty đều có ưa chuộng những người có vốn tiếng Anh khá hơn. Các bạn có cảm thấy tiếng Anh quan trọng đối với bản thân mình không? Và học tiếng Anh thật ra sẽ có gì tốt? Các bạn hãy thử suy nghĩ và viết đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng Anh sau khi tham khảo qua hai ví dụ đơn giản sau đây nhé!
 

doan van ve loi ich cua viec hoc tieng Anh bang tieng anhLợi ích của học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Bài luận 1. Bài viết mẫu về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Vocabulary:
Access (v): Đến gần, tiếp cận.
Vast (adj): Mênh mông, rộng lớn.
Material (n): Tài liệu, nguyên liệu.
Content (n): Nội dung.
Custom (n): Phong tục tập quán. 

I have been studying English for over 5 years, and I found out that it had brought me a lot of benefits. My mother told me English is an international language, so everyone should learn English in order to have an advantage to access to the world. For me it is not just simply a tool for communication, but it is also opens new doors to the vast ocean. It helps me get close to many sources of information through the books and material that I have read while learning. Most of the books for learning English are about science, nature, news from around the world or much more interesting content so they can attract readers. Therefore, I can gain a lot of useful knowledge as well as having fun time reading them besides the skills in English. I also make a lot of new friends from many countries, and they let me know about many different cultures, the diversity of custom and tradition. I speak to people from Europe, America and Africa, each of my friends has a lot of interesting things for me to explore, and we are all connected with each other by English. I have a dream that one day I can travel to many parts of the world, and there is no tool which is simple to get and useful to help me achieve that dream like English. I am totally confident that I can access to international friends as long as they also speak English, and the world is waiting for me to explore. English brings me a lot more benefits that I cannot name, and I am sure that I will regret if I do not study it properly.

Dịch:

Tôi đã học tiếng Anh được hơn 5 năm rồi, và tôi nhận thấy rằng nó đã đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, vì thế mỗi người đều nên học tiếng Anh để có thể có lợi thế trong việc tiếp cận với thế giới. Đối với tôi nó không chỉ là một công cụ để giao tiếp, mà nó còn mở ra nhiều cánh cửa mới dẫn đến đại dương rộng lớn. Nó giúp tôi tiếp cận gần hơn với nhiều nguồn thông tin thông qua những quyển sách và tài liệu tôi đã đọc trong quá trình học. Hầu hết các sách dành cho việc học tiếng Anh là về khoa học, tự nhiên, tin tức trên khắp thế giới hoặc nhiều những thông tin thú vị khác để thu hút người đọc. Vì thế tôi có thể có được nhiều kiến thức hữu ích cũng như những khoảng thời gian đọc sách thú vị bên cạnh việc học được những kỹ năng trong tiếng Anh. Tôi cũng kết bạn được với rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia, và họ cho tôi biết về nhiều nền văn hoá khác nhau, sự đa dạng của phong tục và truyền thống. Tôi nói chuyện với những người đến từ Châu  u, Châu Mỹ và Châu Phi, mỗi một người bạn đều có những điều thú vị để tôi khám phá, và chúng tôi đều được liên kết với nhau bằng tiếng Anh. Tôi có một giấc mơ là một ngày nào đó tôi sẽ đi du lịch đến nhiều phần khác nhau của thế giới, và không có một công cụ nào đơn giản và hữu ích để giúp tôi đạt được ước mơ ấy như tiếng Anh. Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ kết nối được với bạn bè quốc tế miễn là họ cũng nói tiếng Anh, và thế giới này đang chờ đợi để tôi khám phá. Tiếng Anh đã mang đến cho tôi rất nhiều lợi ích mà tôi không thể nêu tên hết, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hối tiếc nếu tôi không học nó một cách đúng đắn.
 

Bài luận 2. Viết về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh đơn giản hay

Vocabulary
Gradually (adv): Một cách từ từ, dần dần.
Accurate (adj): Đúng, chính xác. 

There are many subjects that I have to learn at school, but my favorite one is English. It is the one that brings me the most practical usages as well as benefits, and I think my life will be better if I master this language. I used to be a very shy girl who did not like to talk to anyone, but I gradually changed myself as I learnt English. After a lot of speaking classes with foreign and Vietnamese teachers, I could finally gain confidence to communicate more. I feel that my tiny world has been opened since I had more friends thanks to my English classes. Besides, I am able find more sources to learn and research for my other subjects as well as general knowledge. Most of the accurate information is in English, and the translation can sometimes have wrong meanings. Some of my friends and teachers are surprised about my transformation, but it is hard for them to believe that English is the cause. It also helps me to have more forms of entertainment since most of the good works of art are from English speaking countries or being put under English form. It is interesting that I can both study and play at the same time, because I can learn new vocabulary while listening to music or watching movies. There is no subject that like English, I have to put a lot of effort and focus in other ones if I want to study them properly. English for me is very different since I can find joy and comfort while studying it. My life had a big change when I decided to learn English, and I hope I will continue to find more benefits from it.

Dịch:

Có rất nhiều môn học mà tôi phải học ở trường, những môn học yêu thích nhất của tôi là môn tiếng Anh. Nó là một môn mang đến cho tôi những công dụng thực tiễn nhất cũng như lợi ích, và tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu như tôi thành thạo thứ ngôn ngữ này. Tôi đã từng là một cô bé rất nhút nhát và không thích nói chuyện với mọi người, nhưng dần dần tôi đã thay đổi bản thân mình từ khi tôi học tiếng Anh. Sau rất nhiều tiết học với giáo viên người nước ngoài và người Việt Nam, cuối cùng tôi cũng có được sự tự tin để giao tiếp nhiều hơn. Tôi cảm nhận được rằng thế giới bé nhỏ của tôi đã được mở rộng hơn kể từ khi tôi có nhiều bạn bè hơn nhờ vào các lớp học ấy. Bên cạnh đó, tôi có thể tìm được nhiều nguồn để học và nghiên cứu các môn học khác cũng như các kiến thức phổ thông. Hầu hết những thông tin chính xác đều bằng tiếng Anh, và phần biên dịch đôi khi sẽ có những ý nghĩa sai. Một vài người bạn và giáo viên của tôi rất bất ngờ trước sự thay đổi của tôi, và cũng thật khó để học tin rằng tiếng Anh chính là nguyên nhân. Nó cũng giúp tôi có được nhiều các hình thức giải trí hơn vì hầu hết các tác phẩm nghệ thuật hay đều đến từ những nước nói tiếng Anh hoặc được làm dưới dạng tiếng Anh. Thật là thú vị khi tôi có thể vừa học vừa chơi cùng một lúc, bởi vì tôi có thể học được những từ vựng mới trong khi nghe nhạc hoặc xem phim. Không có một môn học nào giống như tiếng Anh, tôi phải bỏ rất nhiều công sức và sự tập trung vào những môn học khác nếu tôi muốn học chúng một cách đúng đắn. Tiếng Anh đối với tôi rất khác biệt bởi vì tôi có thể tìm thấy được niềm vui và sự thoải mái trong lúc học. Cuộc sống của tôi đã có một sự thay đổi lớn kể từ khi tôi quyết định học tiếng Anh, và tôi hi vọng rằng tôi sẽ tiếp tục tìm được nhiều lợi ích từ nó.
 

Bài luận 3. Viết về lợi ích của học tiếng Anh bằng tiếng Anh

Vocabulary:
Mentality (n): Tư duy.
Debate (n): Sự tranh luận.
Profound (adj): Sâu sắc, thông thái.

English has been an international language for a long time, and I am also one of the million people who try to master it. It is cannot be denied that English is a very useful tool for communication, but I think I get more benefits than that. First, English helps me to be more confident as I have to talk a lot if I want to be good at speaking skill. By learning English, it is not just my confidence is improved, but I can also develop my presenting as well as communicating skills. Second, English offers me a bright way to access to the world, and my mind has been opened widely since I learned it. I read more books, watch more TV programs and know more news, and all of them are in English. I developed a habit of reading so that I can both learn new words and gain more knowledge at the same time. Third, my mentality has been brought to another level thanks to English. After many classes of debating, presenting and solving problem in English, I am now able to think of many different aspects of one thing. I see the world and everybody around me from different points of view, and it helps me to become a more profound person. I am still a student at the moment, but I have already thought of my future career. As we need to access more to the world, I think it is better for me to have certain skills in English so that I can get a good job. In my opinion, English is not just simply a language, but it also helps change a person in a more positive way. There are so many benefits that English can bring me, and I will always value them.

Dịch:

Tiếng Anh đã và đang là một ngôn từ quốc tế trong một thời hạn dài, và tôi cũng là một trong hàng triệu người đang cố gắng nỗ lực để thành thạo nó. Chúng ta không hề phủ nhận rằng tiếng Anh chính là một công cụ có ích cho việc tiếp xúc, nhưng tôi nghĩ rằng tôi còn có nhiều lợi ích từ nó hơn là như vậy. Đầu tiên, tiếng Anh giúp tôi trở nên tự tin hơn khi tôi buộc phải chuyện trò rất nhiều nếu như tôi muốn giỏi kỹ năng và kiến thức nói. Bằng cách học tiếng Anh, không riêng gì sự tự tin của tôi được cải tổ mà tôi còn hoàn toàn có thể tăng trưởng kiến thức và kỹ năng thuyết trình cũng như tiếp xúc. Thứ hai, tiếng Anh cho tôi một con đường tươi đẹp để liên kết với quốc tế, và tâm lý tôi đã được lan rộng ra kể từ khi tôi học nó. Tôi đọc nhiều sách hơn, xem nhiều chương trình trên tivi hơn và biết nhiều tin tức hơn, và tôi đọc toàn bộ chúng trong tiếng Anh. Tôi tăng trưởng thói quen đọc để tôi vừa hoàn toàn có thể học được từ mới vừa hoàn toàn có thể có thêm kiến thức và kỹ năng cùng một lúc. Thứ ba, tư duy của tôi đã được nâng lên một tầm cao mới nhờ tiếng Anh. Sau rất nhiều lớp học tranh luận, thuyết trình và xử lý yếu tố bằng tiếng Anh, tôi hoàn toàn có thể tâm lý về nhiều góc nhìn khác nhau của một chuyện. Tôi nhìn quốc tế và những người xung quanh mình từ những góc nhìn khác nhau, và nó giúp tôi trở thành một người thâm thúy hơn. Hiện tại tôi vẫn là học viên, nhưng tôi đã nghĩ đến nghề nghiệp trong tương lai của mình. Chúng ta đang ngày càng tiếp cận hơn với quốc tế, vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có những kỹ năng và kiến thức nhất định trong tiếng Anh để hoàn toàn có thể có được một việc làm tốt. Theo quan điểm của tôi, tiếng Anh không chỉ là một ngôn từ, mà nó còn giúp đổi khác một người theo cách tích cực hơn. Có rất nhiều lợi ích mà tiếng Anh đã mang đến cho tôi, và tôi sẽ luôn quý trọng chúng .

Chúc các bạn hoàn thành đoạn văn về lợi ích của việc học tiếng Anh bằng tiếng Anh theo đúng kế hoạch và gây ấn tượng cả trong văn nói nhé!

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *