Thông số kỹ thuật tiếng Anh là gì?

Specification ( Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Thông số kỹ thuật

Nghĩa tiếng Anh: Specification

*
( Nghĩa của thông số kỹ thuật trong tiếng Anh )

Từ đồng nghĩa

Stipulation, spec, parameter, …

Ví dụ:

Hơn nữa, ban giám đốc có thể yêu cầu những thông số kỹ thuật mà những thông tin như thế là để được tổng hợp lại và được đưa ra.Bạn đang xem : Thông số kỹ thuật tiếng anh là gì

Further, management may dictate the specification under which such information is to be accumulated and presented.

Chúng tôi đã thu được những thông số kỹ thuật địa hình.

We have obtained topographic specification.

Nhưng thông số kỹ thuật này trọn vẹn trong mức trung bình.

These specification are entirely within average ranges.

ADSL được chia nhỏ thành những thông số kỹ thuật ngữ pháp riêng không liên quan gì đến nhau.

ADSL is broken down into many different grammatical specification.

Kết quả hoàn toàn có thể nhờ vào vào nhiều thông số kỹ thuật.

Outcomes may depend on various specification.

Những thông số kỹ thuật trong pháp luật vẫn đang trong quy trình xem xét tại Google vẫn chưa được xác lập nhưng sẽ làm giống như pháp luật với thể loại phim hành vi.

The specification of the policy under consideration at Google are undetermined but would work something like action movies.

Chỉ là phòng thí nghiệm … anh ấy rất yêu phòng thí nghiệm đó, được phong cách thiết kế dựa theo những thông số kỹ thuật của cô ấy.

Các thông số kỹ thuật liên quan đến vụ Handerson đã được chỉ ra rất rõ ràng là bí mật.

Xem thêm: Ca Sĩ Rapper Tablo Là Ai – 10 Thần Tượng Thông Minh Nhất Của Làng K

The parameters of the Handerson case were clearly indicated to be secret.

Các tác dụng, được công bố trong Tạp chí Nowzone và Listening, cho thấy sự tức giận gây ra những biến hóa thâm thúy trong tâm trạng của người ta ( họ cảm thấy tức giận và có tâm trạng xấu hơn ) cũng như trong những thông số kỹ thuật tâm ý sinh học khác.

The results, published in the journal Nowzone and Listening, reveal that anger provokes profound changes in the state of mind of the subjects (they felt angered and had a more negative state of mind) and in different psychobiological specification.

Thông số kỹ thuật nổi bật cho việc đang mơ.

Typical dream parameter.

Sếp, anh đã đọc những thông số kỹ thuật plasma mới chưa ?

Have you seen these new plasmid specification?

Tôi biết những thông số kỹ thuật.

I’m aware of the parameters.

So chip specifications, AMDs, project descriptions,

Vì thế các thông số kỹ thuật về chip, AMD, nội dung dự án,

The specification writes output data to a file. Use the tag % out to represent the output filename

Thông số kỹ thuật ghi dữ liệu xuất vào tập tin. Hãy dùng thẻ % out để tiêu biểu tên tập tin xuất

Tôi đã lấy được thông số kĩ thuật.

I got the specs.

Chúng ta cần những bản thiết kế của cả 3 tòa nhà với không thiếu thông số kỹ thuật.

We need the blueprints for each building with complete specifications.

Theo bảng thông số kỹ thuật của Hãng Asus đã được đề ra thì siêu máy tính ESC 2000 của Hãng Asus trang bị bộ vi giải quyết và xử lý Intel LGA1366 Xeon W3580 3.33 GHz được phong cách thiết kế dành cho những sever, cùng với 1200 lõi giải quyết và xử lý đồ họa của Nivdia nằm bên trong ba bộ xử lý tính toán Tesla c1060 và một Quadro FX5800.

Asus ‘s ESC 2000 comes with a 3.33GHz Intel LGA1366 Xeon W3580 microprocessor designed for servers, along with 1200 graphics processing cores from Nvidia inside three Tesla c1060 Computing Processors and one Quadro FX5800, according to a specifications from Asus.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *